Làm việc tại Prudential - Tập đoàn Tài chính hàng đầu thế giới

 • 1. Danh sách các phòng ban tại Prudential
  1. Phòng Quảng cáo & Tiếp thị (Marketing)

   Định hướng các hoạt động quảng bá thương hiệu, hỗ trợ Bộ phận Kinh doanh trong việc thực hiện các chương trình giới thiệu sản phẩm mới thông qua việc phối hợp các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi với các công cụ của Bộ phận Kinh doanh và Đào tạo đại lý. Phòng Quảng cáo & Tiếp thị quản lý danh mục sản phẩm để mang đến cho khách hàng và đại lý lợi ích cao nhất từ sản phẩm; đồng thời, đưa ra các chương trình phát triển sản phẩm mới theo chiến lược sản phẩm của Công ty.

  2. Phòng Nhân sự (Human Resources)
   Là nơi xây dựng và thực hiện các chiến lược về con người để phục vụ cho mục tiêu phát triển của toàn Công ty. Phòng Nhân sự thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ nhân viên, phát triển đội ngũ nhân viên trong công ty, và thu hút các nhân tài từ bên ngoài thông qua sự phối hợp hiệu quả của các bộ phận Tuyển dụng, Tiền lương, Đào tạo và bộ phận Hỗ trợ Hoạt động Nhân sự của các phòng ban.
  3. Phòng Pháp lý (Legal)
   Tư vấn và hỗ trợ các phòng ban nhằm đảm bảo các giao dịch và họat động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật.
  4. Phòng Tài chính (Finance)

   Thực hiện các phân tích và báo cáo tài chính để phục vụ cho các quyết định chiến lược về kinh doanh. Phòng Tài chính Kế toán quản lý chi phí, ngân sách, sổ sách kế toán, rủi ro và quy trình phê duyệt dự án của Công ty.

  5. Phòng Giao dịch Bảo hiểm (Operations)
   Là nơi xây dựng và thực hiện các quy trình, các hoạt động thẩm định, phát hành hợp đồng, xử lý các yêu cầu sau khi phát hành hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng; đồng thời, là nơi phát triển và thực hiện các chiến lược, các hoạt động phục vụ và chăm sóc khách hàng.
  6. Phòng Công nghệ Thông tin (Information Technology)
   Hoạt động như một đối tác với các phòng ban để nhận và phân tích các yêu cầu về công nghệ thông tin; phát triển các chương trình, các phần mềm ứng dụng nhằm phục vụ cho hoạt động của Công ty; theo dõi việc thực hiện và đảm bảo chất lượng cho các dự án công nghệ thông tin và điều hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Công ty.
  7. Phòng Kinh doanh, kênh Đại lý (Agency Development)

   Đề ra và thực hiện các chiến lược, các hoạt động nhằm đạt được chỉ tiêu bán hàng của kênh đại lý, thực hiện tuyển dụng đại lý và hỗ trợ lực lượng đại lý đạt kết quả kinh doanh bằng việc thực hiện các chương trình thi đua, khen thưởng và tổ chức các sự kiện.

  8. Phòng Kinh doanh, kênh Hợp tác Kinh doanh (Partnership Distribution)
   Đề ra và thực hiện các chiến lược, các hoạt động nhằm đạt được chỉ tiêu bán hàng của kênh Hợp tác Kinh doanh tại ngân hàng, ngoài ngân hàng, bán hàng qua điện thoại và bán hàng trực tiếp.
  9. Phòng Huấn Luyện & Phát Triển (Distribution Training & Development)

   Chịu trách nhiệm cung cấp các hoạt động huấn luyện và phát triển đại l‎ý để xây dựng một đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, đủ năng lực, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của toàn Công ty.

  10. Phòng Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh (Distribution Operation Support)

   Hợp tác chặt chẽ với Phòng Phát Triển Kinh Doanh và Phòng Huấn Luyện& Phát Triển Kinh Doanh, chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ hành chính cho những hoạt động liên quan đến đại lý như việc bổ nhiệm đại lý mới, thay đổi hay thanh lý hợp đồng đại lý, các chương trình thi đua, tổ chức sự kiện, hội thảo, v.v.

  11. Bộ Phận Phân Tích Chiến Lược (Business Intelligence Unit)

   Chịu trách nhiệm phân tích thông tin liên quan đến xu hướng thị trường, định vị sản phẩm, đại lý và khách hàng nhằm cung cấp dữ liệu cho việc phát triển chiến lược cũng như tham gia vào quá trình thiết lập chính sách.

  12. Phòng Kiểm toán Nội bộ (Internal Audit)

   Kiểm toán Nội bộ PVN là một phần của bộ phận Kiểm toán Nội bộ của Tập đoàn Prudential. Nhiệm vụ của Kiểm toán Nội bộ là cung cấp cho Ban Giám Ðốc, Ủy ban Ðiều hành và Ủy ban Kiểm soát sự đảm bảo độc lập, đáng tin cậy và khách quan về tính hữu hiệu của các quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát và quản trị doanh nghiệp và giúp Ban Lãnh đạo thực hiện chiến lược của công ty một cách hiệu quả.

  13. Bộ phận hợp tác đối ngoại (Corporate Relations)

   Bộ phận hợp tác đối ngoại đóng vai trò quan trọng trọng việc thiết lập uy tín và duy trì sự tận tâm chu đáo của công ty đối với cộng đồng. Bộ phận bao gồm 2 mảng chức năng được xem như là “chuyên khoa”: Hoạt động cộng đồng và Quan hệ báo chí.

  14. Phòng Quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance)

   Phối hợp các công việc quản trị doanh nghiệp, pháp lý và pháp chế có liên quan đến hoạt động của cả ba doanh nghiệp Prudential như Turnbull, tội phạm tài chính (bao gồm cả hoạt động phòng chống rửa tiền), tuân thủ pháp luật, quản lý rủi ro, kiểm toán, hành chính doanh nghiệp;

   Ðiều hành các hoạt động thuộc Văn phòng Đại diện của Prudential PLC tại Việt Nam.

  15. Bộ phận Quản lý Văn Phòng và Giao dịch Kinh doanh toàn quốc & Bộ phận Phát triển Tổng Đại lý (BOM & GAD)

   Bộ phận Quản lý Văn Phòng & Giao dịch Kinh doanh toàn quốc (BOM) cùng với bộ phận Phát triển Tổng Đại lý (GADev) phụ trách các hoạt động kinh doanh tại địa phương với gần 200 văn phòng chi nhánh, văn phòng Tổng Đại lý Prudential trên toàn quốc. Cùng với sự phát triển không ngừng của mạng lưới các văn phòng, bộ phận BOM & GADev đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng uy tín thương hiệu và củng cố hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng, hỗ trợ đại lý, dịch vụ văn phòng và quan hệ đối ngoại.

  16. Bộ phận Pháp chế (Compliance)

   Bộ phận Pháp chế bao gồm: Pháp chế Kinh doanh, Pháp dhế Công ty và Báo cáo Quản lý Chất lượng. Chức năng chính của bộ phận là hướng dẫn và phê duyệt, bao gồm huấn luyện về những vấn đề liên quan đến việc tuân thủ luật địa phương và qui định của Prudential; thực hiện kiểm tra và giám sát mức độ tuân thủ; điều tra vi phạm của lực lượng kinh doanh bảo hiểm và áp dụng các hình thức kỷ luật; lập và phân tích báo cáo; và thiết lập những qui trình ngăn ngừa để tránh những vi phạm có thể xảy ra.

  17. Bộ phận Quan hệ Chính phủ (Government Relations Department)

   Bộ phận Quan hệ Chính phủ là bộ máy trực tiếp giúp Ban Giám đốc Công ty xây dựng và triển khai các chủ trương của Công ty về quan hệ với Chính phủ, các Bộ ngành và các địa phương liên quan của Việt Nam, là cầu nối góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.

  18. Bộ phận Định phí và Phát triển Sản phẩm (Actuarial and Product Management)

   Bằng sự kết hợp khéo léo phương pháp toán học và thống kê, đội ngũ Định phí đã đưa ra các dự đoán về tình hình kinh tế và đối tượng khách hàng nhằm hỗ trợ công ty quản lý lợi nhuận và rủi ro cũng như kịp thời đưa ra các giải pháp về tài chính trong những giai đoạn không ổn định. Vì vậy, các chuyên gia Định phí là người thiết kế sản phẩm, thiết lập dự phòng và đảm bảo khả năng thanh toán cho công ty.

    

   Ðội ngũ Quản lý sản phẩm đảm nhận vai trò quan trọng trong việc phân tích nhu cầu khách hàng, tiềm năng thị trường và khả năng phân phối để phát triển các sản phẩm thích hợp, từ đó sẽ có những chiến lược tiếp thị phù hợp để quảng bá sản phẩm.

  19. Phòng Kế hoạch và Thực thi Chiến lược (Strategic Planning & Implementation)

   Phòng Kế hoạch và Thực thi Chiến lược bao gồm 3 bộ phận là: bộ phận Hợp tác chiến lược, bộ phận Quản lý dự án và bộ phận Tư vấn Phát triển Kinh doanh. Phòng Kế hoạch và Thực thi Chiến lược có nhiệm vụ tìm kiếm những sáng kiến và cơ hội mới để phát triển kinh doanh; tham gia tư vấn, quản lý để đảm bảo sự hoàn thành và phù hợp mục tiêu của các dự án trong công ty.