Phòng ban của chúng tôi

Duy trì các hệ thống của Prudential cho các vận hành thường nhật và đưa ra những sáng kiến mới về công nghệ thông tin để góp phần giúp công ty đạt được mục tiêu chung và làm việc với phương châm lấy khách hàng là trung tâm.

Bao gồm kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Prudential trong việc thực hiện trách nhiệm được giao.

Để nắm bắt bối cảnh đơn vị kinh doanh, và vận hành như mối liên kết đầu tiên giữa kiểm toán và Ủy ban Kiểm toán để thực hiện những dự án được giao tại Prudential Việt Nam và liên kết với công việc các trụ sở Prudential ở các quốc gia khác nếu cần.

Xác định, lập kế hoạch, thực hiện và phân tích các sáng kiến để bắt nhịp với thị trường, phát triển sản phẩm, kênh chiến lược cũng như kết hợp phân tích và phân khúc rủi ro và tiếp thị. Định rõ và thực hiện các chiến lược hỗ trợ các lĩnh vực nêu trên và định vị thương hiệu rõ nét trên thị trường để đáp ứng những thách thức cạnh tranh.

Cung cấp công cụ quản lý vượt trội giúp duy trì sự tang trưởng của công ty thông qua việc thu hút nhân tài phù hợp với văn hóa hiện tại và tương lai của Prudential; xây dựng văn hóa Hợp tác, Sáng tạo, Thành tích Vượt trội, Tôn trọng và Gắn kết trong Prudential, cung cấp chương trình đào tạo và phát triển chuyên sâu để Nhân viên có thể thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi và nhịp độ thị trường và đảm bảo quản lí nguồn nhân lực theo đúng luật lao động Việt Nam.

Hỗ trợ và hoạt động như tuyến phòng ngự đầu tiên trong việc  giám sát những rủi ro về pháp lí, pháp chế như gian lận, hối lộ và tham nhũng, rửa tiền, và không tuân thủ các quy định và chính sách pháp luật của nước sở tại và của tập đoàn.

Tư vấn pháp lý và quản lý rủi ro để đảm bảo các hoạt động hàng ngày của Công ty là phù hợp với các quy định hiện hành, các chính sách và tiêu chuẩn bảo hiểm.

Xây dựng đội ngũ phát triển kinh doanh vững mạnh và chuyên nghiệp để hoàn thành mục tiêu kinh doanh và thị phần. Bên cạnh đó chịu trách nhiệm phát triển các kênh kinh doanh cũng như đối tác mới để mở rộng thị trường.

Đảm bảo sự ổn định về tài chính cho Prudential, hỗ trợ và tư vấn cho cấp Quản lý cách đầu tư ngắn và dài hạn nhưng vẫn tuân thủ với định hướng và quy định của công ty và của Chính phủ Việt Nam.

Phòng Định phí phụ trách thiết kế và định giá các sản phẩm bảo hiểm, thiết lập nguồn tài chính dự trù và đánh giá khả năng chi trả cho Prudential Việt Nam.

Quản lý kinh doanh bằng  chiến lược phát triển và nâng cao mô thức kinh doanh; điều hành quá trình xây dựng kế hoạch hành động chiến lược của từng bộ phận để đảm bảo sự thống nhất giữa chiến lược của công ty và kế hoạch hành động của từng bộ phận.

Quản lí truyền thông nội bộ và đối ngoại để xây dựng hình ảnh và văn hóa Doanh nghiệp; duy trì quan hệ với truyền thông và các đối tác liên quan, và quản lí những hoạt động Hỗ trợ cộng đồng.

Bộ phận Quan hệ Chính phủ chịu tránh nhiệm  xây dựng và duy trì mối quan hệ với Chính quyền địa phương.

Quản lí và triển khai các quy trình vận hành bảo hiểm, giám sát và hỗ trợ hơn 200 văn phòng Tổng đại lý của Prudential trên toàn quốc thông qua những hoạt động nâng cao Dịch vụ khách hàng, hỗ trợ đại lí, hoạt động của công ty và ngoại giao.

Back to Top