PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT

Đến 99 tuổi, linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 6

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

Đến năm 100 tuổi (Đóng phí linh hoạt từ năm 6)

PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT

100% Tổng giá trị Quỹ

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

100% Giá trị tài khoản hợp đồng

PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT
  • 100% STBH + Tổng giá trị Quỹ
  • Áp dụng trước hoặc vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi NĐBH đạt tuổi 80
  • Đối với trường hợp NĐBH dưới 4 tuổi, quyền lợi được chi trả với tỷ lệ khác theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

Giá trị lớn hơn giữa số tiền bảo hiểm (STBH) và Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản tích lũy thêm

PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT
  • 100% STBH + Tổng giá trị Quỹ
  • Đối với trường hợp NĐBH dưới 4 tuổi, quyền lợi này được chi trả với tỷ lệ khác theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

Giá trị lớn hơn giữa số tiền bảo hiểm (STBH) và Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản tích lũy thêm

Quyền lợi tử vong do tai nạn =Quyền lợi tử vong + 100% STBH

PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng:

• 150% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm vào năm hợp đồng thứ 10.
• 100% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm vào năm hợp đồng thứ 13.
• 50% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm vào năm hợp đồng thứ 16 và mỗi 3 năm sau đó.
Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng sẽ được tự động cộng vào tài khoản tích lũy thêm.

Quyền lợi đầu tư:

Được hưởng lãi suất đầu tư nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.  

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:
Nhận trước khoản tạm ứng không tính lãi lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) nhưng không vượt quá 500 triệu đồng khi NĐBH bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Thời hạn tạm ứng tối đa là 6 tháng. GTTKHĐ vẫn được tính lãi trên 100% GTTKHĐ trong vòng 6 tháng.

Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH):
Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện sau với người được bảo hiểm :
• Kết hôn;
• Sinh con/ Nhận con nuôi
• Con bắt đầu học cấp 1 - 2 - 3 - Đại học

Back to Top