Tổng quan

Số năm hưu trí dự kiến

Tình trạng hiện tại của bạn

Nhà cửa

Con cái

Người phụ thuộc khác
(cha mẹ, vợ hoặc chồng,…)

Tương lai của bạn

Lập gia đình

Ngân sách dự tính cho đám cưới

Mua nhà

Khoản tiền trả trước để mua nhà

Dự định có thêm con

Những mục tiêu khác (Du lịch, du học, mua xe, ...)

Thời gian dự tính hoàn thành các mục tiêu

Chi tiêu mỗi tháng ước tính sau nghỉ hưu

Tiết kiệm

Tiền tiết kiệm hiện có

Các khoản đầu tư hiện tại

Quỹ giáo dục hiện tại cho con

Hưu trí

Khoản tiết kiệm hiện tại dành cho mục tiêu hưu trí

Các khoản nợ

Khoản vay mua nhà

Các khoản vay khác
(nợ thẻ tín dụng, nợ ngân hàng, ...)

Bảo vệ

Giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hiện có

Khoản dự phòng chữa bệnh hiểm nghèo

Mục tiêu của bạn:
Bạn cần tiết kiệm mỗi tháng trong vòng tiếp theo để thực hiện kế hoạch tài chính đặt ra.

Bạn có thể điều chỉnh những thông số sau để tính toán sự ảnh hưởng của chúng đến mục tiêu của bạn:

Ngân sách đám cưới

Khoản tiền trả trước để mua nhà

Ngân sách sinh con

Những mục tiêu khác
(Du lịch, du học, mua xe, ...)

Thời gian hoàn thành mục tiêu

Tiền tiết kiệm hiện có

Các khoản đầu tư hiện tại

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư

Lạm phát ước tính

Kết quả của công cụ tính toán chỉ là số liệu chung để tham khảo với mục đích hỗ trợ làm rõ những dự định của bạn trong tương lai. Kết quả này không có mục đích hướng dẫn hay gợi ý cho các dự tính đầu tư, tình hình tài chính hay nhu cầu đặc trưng của bất cứ cá nhân nào. Để được hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể về các kế hoạch tài chính, vui lòng liên hệ với các nhân viên Tư vấn tài chính của chúng tôi.

Tham khảo thêm về các sản phẩm Đầu tư và Tích lũy của chúng tôi Contact Us

Kết quả của công cụ tính toán chỉ là số liệu chung để tham khảo với mục đích hỗ trợ làm rõ những dự định của bạn trong tương lai. Kết quả này không có mục đích hướng dẫn hay gợi ý cho các dự tính đầu tư, tình hình tài chính hay nhu cầu đặc trưng của bất cứ cá nhân nào. Để được hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể về các kế hoạch tài chính, vui lòng liên hệ với các nhân viên Tư vấn tài chính của chúng tôi.

Tham khảo thêm về các sản phẩm Đầu tư và Tích lũy của chúng tôi
Mục tiêu của bạn:
Bạn cần tiết kiệm mỗi tháng trong vòng tiếp theo để thực hiện kế hoạch tài chính dành cho giáo dục của đứa .

Bạn có thể điều chỉnh những thông số sau để tính toán sự ảnh hưởng của chúng đến mục tiêu của bạn:

Quỹ giáo dục hiện tại cho con

Tuổi của con đầu

Các con khác

Học phí Đại học hằng năm của con

Tuổi vào Đại học

Tổng số năm học

Lãi suất

Tỷ lệ lạm phát

Kết quả của công cụ tính toán chỉ là số liệu chung để tham khảo với mục đích hỗ trợ làm rõ những dự định của bạn trong tương lai. Kết quả này không có mục đích hướng dẫn hay gợi ý cho các dự tính đầu tư, tình hình tài chính hay nhu cầu đặc trưng của bất cứ cá nhân nào. Để được hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể về các kế hoạch tài chính, vui lòng liên hệ với các nhân viên Tư vấn tài chính của chúng tôi.

Tham khảo thêm về các sản phẩm Giáo dục của chúng tôi Contact Us

Kết quả của công cụ tính toán chỉ là số liệu chung để tham khảo với mục đích hỗ trợ làm rõ những dự định của bạn trong tương lai. Kết quả này không có mục đích hướng dẫn hay gợi ý cho các dự tính đầu tư, tình hình tài chính hay nhu cầu đặc trưng của bất cứ cá nhân nào. Để được hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể về các kế hoạch tài chính, vui lòng liên hệ với các nhân viên Tư vấn tài chính của chúng tôi.

Tham khảo thêm về các sản phẩm Giáo dục của chúng tôi
Mục tiêu của bạn:
Bạn cần tiết kiệm mỗi tháng trong vòng tiếp theo để thực hiện kế hoạch tài chính đặt ra.

Bạn có thể điều chỉnh những thông số sau để tính toán sự ảnh hưởng của chúng đến mục tiêu của bạn:

Tuổi hưu trí dự kiến

Lạm phát ước tính

Chi tiêu mỗi tháng ước tính sau nghỉ hưu

Quỹ hưu trí hiện tại

Lãi suất đầu tư dự kiến mỗi năm

Kết quả của công cụ tính toán chỉ là số liệu chung để tham khảo với mục đích hỗ trợ làm rõ những dự định của bạn trong tương lai. Kết quả này không có mục đích hướng dẫn hay gợi ý cho các dự tính đầu tư, tình hình tài chính hay nhu cầu đặc trưng của bất cứ cá nhân nào. Để được hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể về các kế hoạch tài chính, vui lòng liên hệ với các nhân viên Tư vấn tài chính của chúng tôi.

Tham khảo thêm về các sản phẩm Hưu trí của chúng tôi Contact Us

Kết quả của công cụ tính toán chỉ là số liệu chung để tham khảo với mục đích hỗ trợ làm rõ những dự định của bạn trong tương lai. Kết quả này không có mục đích hướng dẫn hay gợi ý cho các dự tính đầu tư, tình hình tài chính hay nhu cầu đặc trưng của bất cứ cá nhân nào. Để được hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể về các kế hoạch tài chính, vui lòng liên hệ với các nhân viên Tư vấn tài chính của chúng tôi.

Tham khảo thêm về các sản phẩm Hưu trí của chúng tôi
Mức bảo vệ tài chính cần thiết:

Bạn có thể điều chỉnh những thông số sau để tính toán sự ảnh hưởng của chúng đến mục tiêu của bạn:

Chi phí tang lễ

Số năm trợ cấp cho vợ hoặc chồng

Dự kiến chi phí hàng tháng cho vợ hoặc chồng

Số năm trợ cấp cho con

Dự kiến chi phí hàng tháng cho con

Số năm trợ cấp cho những người phụ thuộc khác

Dự kiến chi phí hàng tháng cho những người phụ thuộc khác

Tỷ lệ lạm phát

Kết quả của công cụ tính toán chỉ là số liệu chung để tham khảo với mục đích hỗ trợ làm rõ những dự định của bạn trong tương lai. Kết quả này không có mục đích hướng dẫn hay gợi ý cho các dự tính đầu tư, tình hình tài chính hay nhu cầu đặc trưng của bất cứ cá nhân nào. Để được hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể về các kế hoạch tài chính, vui lòng liên hệ với các nhân viên Tư vấn tài chính của chúng tôi.

Tham khảo thêm về các sản phẩm Bảo vệ của chúng tôi Contact Us

Kết quả của công cụ tính toán chỉ là số liệu chung để tham khảo với mục đích hỗ trợ làm rõ những dự định của bạn trong tương lai. Kết quả này không có mục đích hướng dẫn hay gợi ý cho các dự tính đầu tư, tình hình tài chính hay nhu cầu đặc trưng của bất cứ cá nhân nào. Để được hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể về các kế hoạch tài chính, vui lòng liên hệ với các nhân viên Tư vấn tài chính của chúng tôi.

Tham khảo thêm về các sản phẩm Bảo vệ của chúng tôi

Tiết kiệm và đầu tư

Mục tiêu của bạn:
Bạn cần tiết kiệm mỗi tháng trong vòng tiếp theo để thực hiện kế hoạch tài chính đặt ra.

Quỹ giáo dục cho con

Mục tiêu của bạn:

Hưu trí

Mục tiêu của bạn:
Bạn cần tiết kiệm mỗi tháng trong vòng tiếp theo để thực hiện kế hoạch tài chính đặt ra.

Bảo vệ

Mức bảo vệ tài chính cần thiết:
Mức bảo vệ tài chính cần thiết:
Contact Us