Bảo vệ

Hãy chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện …

PRU-Cuộc Sống Bình An

Từ 15-50 tuổi: 15 năm
Từ 51-60 tuổi: 65 tuổi - tuổi tham gia

Phú-An Lộc

10/15/20 năm và không vượt quá tuổi 65 của Người được bảo hiểm

PRU-Cuộc Sống Bình An

30% Số tiền bảo hiểm (STBH) vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của Người được bảo hiểm

Phú-An Lộc
PRU-Cuộc Sống Bình An

Lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)

Phú-An Lộc

Lên đến 200% số tiền bảo hiểm (STBH) + các khoản lãi

  • Trước khi Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả: 200% STBH + Các khoản lãi
  • Sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả: 100% STBH + Các khoản lãi
PRU-Cuộc Sống Bình An

Một phần của quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Phú-An Lộc

Một phần của Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

PRU-Cuộc Sống Bình An

Lên đến 300% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)

Phú-An Lộc

Lên đến 200% số tiền bảo hiểm (STBH) + các khoản lãi

  • Trước khi Quyền lợi Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (BH BHN) lần thứ nhất được chi trả: 200% STBH + Các khoản lãi
  • Sau khi Quyền lợi BH BHN lần thứ nhất được chi trả: 100% STBH + Các khoản lãi
PRU-Cuộc Sống Bình An


Hỗ trợ tài chính nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo (BHN): lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có)
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ nhất: 30% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ hai: 30% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ nhất: tối đa 100% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ hai: 200% STBH + các khoản lãi - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu đó)

Phú-An Lộc

Hỗ trợ tài chính nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo: lên đến 200% số tiền bảo hiểm (STBH) + các khoản lãi

  • Quyền lợi khi mắc bệnh hiểm nghèo (BHN) lần thứ nhất: 100% STBH + miễn đóng phí trong tương lai
  • Quyền lợi khi mắc BHN lần thứ hai: 100% STBH + Các khoản lãi

Hỗ trợ chi phí điều trị các BHN giai đoạn đầu:

  • Điều trị Bệnh mạch vành: 20% STBH nhưng không vượt quá 100 triệu đồng; và
  • Điều trị Ung thư biểu mô tại chỗ: 20% STBH nhưng không vượt quá 100 triệu đồng
Back to Top