Giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị PRUlink

STT

Tên Quỹ

Giá đơn vị Quỹ 
(VNĐ)

Ngày

Tăng Giảm so với 1 tuần trước (VNĐ)

1

Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam

16,971

22/05/2017

101

2

Quỹ PRUlink Tăng Trưởng

20,273

22/05/2017

93

3

Quỹ PRUlink Cân Bằng

21,806

22/05/2017

79

4

Quỹ PRUlink Bền Vững

22,893

22/05/2017

62

5

Quỹ PRUlink Trái Phiếu Việt Nam

23,636

22/05/2017

31

6

Quỹ PRUlink Bảo Toàn

18,429

22/05/2017

14

 

* Giá đơn vị Quỹ PRUlink được xác định dựa trên giá trị của tài sản ròng vào ngày thứ năm hàng tuần bởi ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

Tra cứu chi tiết giá trị Quỹ PRUlink trong vòng 3 năm gần nhất tại đây

Tìm hiểu lịch sử và tình hình đầu tư của Quỹ PruLink tại đây

Thông tin Các Quỹ PRUlink

 

Tên Quỹ

Mục Tiêu

Danh Mục Đầu Tư

Rủi Ro Đầu Tư/
Mức Độ Tăng Trưởng

Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam

Tối đa hóa tổng thu nhập từ các khỏan đầu tư trung đến dài hạn

Cổ phiếu (tối thiểu 80%)

Cao

Quỹ PRUlink Tăng Trưởng

Tạo ra thu nhập cao từ trung đến dài hạn

Cổ phiếu (55%-85%)
Trái phiếu và tiền gửi ngân hàng (15%-45%)

Trung Bình Cao

Quỹ PRUlink Cân Bằng

Tạo ra sự kết hợp cân bằng giữa thu nhập ổn định và sự tăng trưởng vốn trung và dài hạn

Cổ phiếu (35%-65%)
Trái phiếu và tiền gửi ngân hàng (35%-65%)

Trung Bình

Quỹ PRUlink Bền Vững

Tạo ra thu nhập ổn định với khả năng tăng trưởng vốn trung và dài hạn

Cổ phiếu (15%-45%)
Trái phiếu và tiền gửi ngân hàng (55%-85%)

Trung Bình Thấp

Quỹ PRUlink Trái Phiếu Việt Nam

Tao ra thu nhập ổn định với khả năng tăng trưởng vốn trung và dài hạn

Trái phiếu và tiền gửi ngân hàng (tối thiểu 80%)

Thấp

Quỹ PRUlink Bảo Toàn

Bảo toàn vốn cho Bên mua bảo hiểm

Tiền gửi ngân hàng có thời hạn 12 tháng trở xuống (tối thiểu 60%) và các công cụ vốn có thời hạn từ 6 tháng trở xuống (tối đa 40%)

Mức độ tăng trưởng: Thấp
Rủi ro đầu tư: Rất Thấp

 

 

 

Back to Top