Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 1 năm 2016 của các sản phẩm

Theo quy định của Prudential, tỷ lệ lãi suất đầu tư của các sản phẩm PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnhsẽ được công bố trước, vào đầu mỗi quý. Chúng tôi xin trân trọng thông báo:

Tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 1 năm 2016 (từ ngày 26/12/2015 đến ngày 25/03/2016) như sau:

  • PHÚ-Toàn Gia Hưng Thịnh6,50%/ năm.
  • PHÚ-An Hưng Thịnh5,50%/ năm.
  • PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng5,00%/ năm
  • PHÚ-Toàn Gia An Phúc5,00%/ năm

Các tỷ lệ lãi suất đầu tư này sẽ được áp dụng để ghi nhận tiền lãi cho các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi mỗi tháng trong quý (ngày 26 mỗi tháng), bắt đầu từ 26/01/2016.

Các hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong quý 1 năm 2016 cũng được áp dụng mức lãi suất đầu tư này kể từ ngày 26/12/2015 đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng.

Back to Top