Sản Phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

N/A

Sản Phẩm Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
  • Thương tật, phỏng, tử vong do tai nạn: Tối đa 100% Số tiền bảo hiểm
  • Hoàn phí khi kết thúc thời hạn hợp đồng
Sản Phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
  • Tối đa 200% Số tiền bảo hiểm
  • Danh mục bảo vệ: 25 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và 52 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau
Sản Phẩm Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
  • 120% Số tiền bảo hiểm
  • Danh mục bảo vệ: 5 Bệnh hiểm nghèo

Kế hoạch bảo vệ

Kế hoạch bảo vệ cho gia đình và người thân

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top