Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn
 • Phí thông thường: bằng Thời hạn hợp đồng
 • Phí ngắn hạn: 5/ 10 năm
 • Sản phẩm dành cho trẻ em: bằng Thời hạn hợp đồng
Bảo hiểm Chết do tai nạn

Bằng thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm Chết và Tàn tật do tai nạn mở rộng
 • Phí thông thường: bằng Thời hạn hợp đồng
 • Phí ngắn hạn: 5/ 10 năm
Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn
 • Phí thông thường: 5 - 30 năm
 • Phí ngắn hạn: 10-30 năm
 • Sản phẩm dành cho trẻ em: 5 - 30 năm
Bảo hiểm Chết do tai nạn

5 - 50 năm

Bảo hiểm Chết và Tàn tật do tai nạn mở rộng
 • Phí thông thường: 5 - 59 năm
 • Phí ngắn hạn: 10-30 năm
Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn
 • Phí thông thường: 18 - 60 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 65 tuổi
 • Phí ngắn hạn: 15 - 55 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 65 tuổi
 • Sản phẩm dành cho trẻ em: 0 - 17 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 47 tuổi
Bảo hiểm Chết do tai nạn

18 - 60 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Bảo hiểm Chết và Tàn tật do tai nạn mở rộng
 • Phí thông thường: 6 - 60 tuổi
 • Phí ngắn hạn: 15 - 60 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

100% Số tiền bảo hiểm

Bảo hiểm Chết do tai nạn

100% Số tiền bảo hiểm (do tai nạn)

Bảo hiểm Chết và Tàn tật do tai nạn mở rộng

Tối đa 300% Số tiền bảo hiểm (do tai nạn)

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

Không có

Bảo hiểm Chết do tai nạn

Không có

Bảo hiểm Chết và Tàn tật do tai nạn mở rộng

Thương tật do tai nạn: chi trả theo tỷ lệ % của Số tiền bảo hiểm tùy vào mức độ thương tật

Kế hoạch bảo vệ

Kế hoạch bảo vệ cho gia đình và người thân

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top