Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính Người phụ thuộc

18 - 55 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính Người hôn phối

18 - 55 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính Người phụ thuộc

100% Số tiền bảo hiểm hàng năm cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính Người hôn phối

100% Số tiền bảo hiểm hàng năm cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính Người phụ thuộc

100% Số tiền bảo hiểm hàng năm cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính Người hôn phối

100% Số tiền bảo hiểm hàng năm cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng

Kế hoạch bảo vệ

our-product-thumbnail-protection

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top