Bảo hiểm miễn đóng phí
Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em

30 ngày - 12 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 17 tuổi

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em

30 ngày - 15 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 25 tuổi

Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

6 - 70 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

6 - 70 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi

Bảo hiểm miễn đóng phí
Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em

Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn: từ 15% - 150% STBH trong suốt thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi thương tật khác do tai nạn: Lên đến 210% STBH/ năm hợp đồng.

  • Quyền lợi chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn: 5%-10%STBH trong mỗi năm hợp đồng.
  • Quyền lợi Phỏng do Tai nạn: 25% -100% STBH trong mỗi năm hợp đồng.
  • Quyền lợi Gãy xương do Tai nạn: 10% - 100% STBH trong mỗi năm hợp đồng.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn: 1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 triệu đồng/năm

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em
Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Không có

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
Bảo hiểm miễn đóng phí
Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em

- Tử vong do tai nạn: 100% số tiền bảo hiểm.
- Tử vong do Tai nạn xảy ra tại các hoạt động của Trường học: 200% số tiền bảo hiểm.
- Tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng Xe buýt Trường học: 300% số tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em

Giá trị lớn hơn giữa 5% số tiền bảo hiểm và tổng phí bảo hiểm đã đóng không lãi của sản phẩm gia tăng bảo vệ này.

Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Không có

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
Bảo hiểm miễn đóng phí
Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em

- 100% số tiền bảo hiểm
- Danh mục bảo vệ: 16 bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
  • Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai cho toàn bộ hợp đồng
  • Danh mục bảo vệ: 52 Bệnh hiểm nghèo
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
  • Tối đa 200% Số tiền bảo hiểm
  • Danh mục bảo vệ: 25 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và 52 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

Kế hoạch bảo vệ

Kế hoạch bảo vệ cho gia đình và người thân

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top