Bảo hiểm miễn đóng phí

Bảo hiểm miễn đóng phí

Các tính năng nổi bật

Quyền lợi tử vong

Quyền lợi tử vong

Quyền lợi tử vong

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Chi tiết sản phẩm

Thời hạn hợp đồng 5 – 30 năm (nhưng không vượt quá thời hạn đóng phí còn lại dài nhất của các sản phẩm bảo hiểm được miễn đóng phí)
Thời hạn đóng phí Bằng Thời hạn hợp đồng
Độ tuổi tham gia

18 – 65 tuổi

Trong thời gian sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này có hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm chẳng may Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Prudential sẽ miễn toàn bộ Phí bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm được miễn đóng phí (không bao gồm phí bảo hiểm tích lũy thêm của sản phẩm bảo hiểm chính thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, nếu có) kể từ kỳ phí kế tiếp sau khi Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn cho đến hết Thời hạn hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này.

Sản phẩm bảo hiểm được miễn đóng phí: bao gồm Sản phẩm bảo hiểm chính và (các) Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ khác đính kèm thỏa điều kiện (i) có thời hạn nộp phí từ năm (05) năm trở lên tại thời điểm tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ trợ miễn đóng phí; và (ii) Người được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ miễn đóng phí không đồng thời là Người được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ miễn đóng phí.

Lưu ý: Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản sản phẩm bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.

Back to Top