Giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị PRUlink

Nổi trội với danh mục Qũy liên kết đơn vị đa dạng và giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư linh hoạt, Prudential giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính vững vàng trước những bất trắc của cuộc sống.

Các Qũy liên kết đơn vị được thiết kế phù hợp với từng mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, phân biệt bởi chiến lược đầu tư hiệu quả cao để tối đa hóa sự gia tăng giá trị tài sản cho các Qũy một cách bền vững.

Back to Top