Tài liệu và biểu mẫu tham khảo

Các biểu mẫu được mô tả trên trang thông tin này chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Các tài liệu minh họa, biểu phí và biểu mẫu thực tế sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm liên quan, đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

Biểu mẫu chung

Dành cho các sản phẩm bảo hiểm truyền thống
PHIẾU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Biểu mẫu dùng riêng (sản phẩm chính)

Biểu mẫu dùng riêng (sản phẩm bảo hiểm bổ trợ)

Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với quyền lợi bảo hiểm tình trạng tổn thương theo mức độ
Bảo hiểm Miễn đóng phí
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em
Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em
Bảo hiểm chết do tai nạn
Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng
Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn (phí ngắn hạn)
Bảo hiểm từ bỏ thu phí
Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối
Bảo hiểm hỗ trợ tài chính người phụ thuộc và Bảo hiểm hỗ trợ tài chính người hôn phối
Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và phẫu thuật
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo