Tài liệu và biểu mẫu tham khảo

Các biểu mẫu được mô tả trên trang thông tin này chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Các tài liệu minh họa, biểu phí và biểu mẫu thực tế sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm liên quan, đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

Biểu mẫu chung

Dành cho các sản phẩm bảo hiểm truyền thống
Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Tài liệu tham khảo
Sản phẩm chính

Sản phẩm đang bán

Sản phẩm đã ngưng bán

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PHÚ-AN HƯNG THỊNH
Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PHÚ-BẢO GIA ĐẦU TƯ
Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC
Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG
Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH
Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG
PHÚ-AN TÂM TÍCH LỘC
Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ
PHÚ-AN THỊNH HƯU TRÍ
Sản phẩm bảo hiểm hưu trí cá nhân
PHÚ-BẢO TÍN NHÓM
Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm
PHÚ-ĐĂNG KHOA THÀNH TÀI
Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp
PHÚ-AN GIA THÀNH TÀI
Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp
PHÚ-AN GIA TÍCH LŨY ĐỊNH KỲ
Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp
PHÚ-AN KHANG HƯU TRÍ
Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp

Tài liệu tham khảo
Sản phẩm bổ trợ

Sản phẩm đang bán

 

 

Sản phẩm bổ trợ Nhóm 1 

(Đính kèm với PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT)

Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm chết do tai nạn
Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng
Bảo hiểm từ bỏ thu phí bệnh lý nghiêm trọng

Sản phẩm bổ trợ Nhóm 1 

(Đính kèm với PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG,
PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU, PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH)

Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng
Bảo hiểm chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh lý nghiêm trọng
Bảo hiểm miễn đóng phí chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Sản phẩm bổ trợ Nhóm 2 

(Sản phẩm bổ trợ truyền thống)

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm chết do tai nạn
Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng
Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và phẫu thuật
Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn (phí ngắn hạn)
Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em
Bảo hiểm tử kỳ với quyền lợi bảo hiểm tình trạng tổn thương theo mức độ

Sản phẩm đã ngưng bán

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính người phụ thuộc và Bảo hiểm hỗ trợ tài chính người hôn phối
Bảo hiểm từ bỏ thu phí
Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trả trước
Bảo hiểm từ bỏ thu phí bệnh hiểm nghèo