Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (sau đây gọi là “Prudential”, “Prudential Việt Nam”, hay “chúng tôi”, “của chúng tôi”) luôn xem trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi hiểu rằng, bạn cần được biết một cách minh bạch những thông tin dưới đây liên quan đến toàn bộ cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn ra sao trong khuôn khổ pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật tại Prudential. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết bạn có quyền gì, và làm thế nào bạn có thể liên lạc với chúng tôi.

Khi chúng tôi sử dụng từ “bạn”, “của bạn” tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, chúng tôi muốn nhắc đến tất cả các khách hàng tiềm năng và hiện hữu (như bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng và những bên liên quan khác), đại lý (kể cả đại lý tiềm năng và hiện hữu), ứng viên tiềm năng, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ.

Khi nói về “dữ liệu cá nhân”, có nghĩa là chúng tôi muốn đề cập đến các thông tin của bạn, ví dụ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc… dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân từ bạn với mục đích đúng đắn theo thỏa thuận trong hợp đồng, tuân thủ yêu cầu của pháp luật hay các mục đích khác được nêu tại thông báo bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân dưới đây. Trong trường hợp bạn không thể cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn, rất tiếc là chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này có thể thay đổi khi cần thiết, và phiên bản cập nhật mới nhất sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn nên định kỳ kiểm tra Chính Sách Bảo Mật Thông Tin trên trang điện tử chính thức của chúng tôi.

THÔNG BÁO BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thông Báo Bảo Vệ Và Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này ("Thông Báo Bảo Mật") là một phần trong cam kết bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.  

Bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn luôn mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, thông qua Thông Báo Bảo Mật này, chúng tôi muốn giải thích minh bạch về toàn bộ cách thức chúng tôi bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn về mục đích, loại dữ liệu và cách thức chúng tôi xử lý, thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo thông tin đó luôn riêng tư và an toàn.

Chúng tôi luôn duy trì nỗ lực để gửi Thông Báo Bảo Mật này đến bạn để đọc, hiểu, và biết rõ trước khi thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân. Thông Báo Bảo Mật này giải đáp cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, về:

 • Thông tin chi tiết về các loại dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập (được mô tả đầy đủ ở Phần A);

 • Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cùng thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân này, và thời gian mà dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi lưu trữ (vui lòng tham khảo Phần C);

 • Cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn được thể hiện xuyên suốt tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin;  

 • Các quyền, nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi là như thế nào (như quy định trong Phần G);

 • Những điều không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý dữ liệu cá nhân (được đề cập tại Phần K); và

 • Cách thức liên hệ với chúng tôi khi bạn cần.

 

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Thông Báo Bảo Mật này tại bất cứ thời điểm nào, và phiên bản mới nhất của Thông Báo Bảo Mật sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. Bạn được khuyến nghị nên định kỳ kiểm tra Chính Sách Bảo Mật Thông Tin vì phiên bản Chính Sách Bảo Mật Thông Tin được hiển thị trên trang thông tin điện tử của chúng tôi luôn là phiên bản được cập nhật gần nhất.

SỰ ĐỒNG Ý TRONG VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi luôn duy trì nỗ lực để gửi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này đến bạn để bạn đọc, hiểu rõ và đồng ý một cách tự nguyện trước khi chúng tôi bắt đầu tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân.

Ví dụ như, cho mục đích tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại, chúng tôi sẽ cần có sự đồng ý của bạn trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này (Vui lòng tham khảo thêm tại Phần I).

Hay như, chúng tôi có thể sẽ cần sự đồng ý của bạn trước khi xử lý, thu thập, sử dụng và/hoặc cung cấp cho bên thứ ba khi cần thiết các dữ liệu cá nhân (như thông tin, hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân và các dữ liệu có liên quan khác) nhằm mục đích thẩm định, đánh giá tư cách đại lý; đăng ký hồ sơ đại lý; phục vụ quá trình đào tạo, quản lý, ký kết hợp đồng; phục vụ hoạt động đại lý bảo hiểm có liên quan khác của đại lý bảo hiểm (bao gồm cả đại lý bảo hiểm tiềm năng).

Sự đồng ý của bạn sẽ bị loại trừ trong trường hợp pháp luật có quy định về những trường hợp chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của bạn như (i) để phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành và/hoặc (ii) để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Trước khi có được sự đồng ý một cách tự nguyện của bạn, chúng tôi mong muốn bạn biết rõ ít nhất các nội dung sau:

 • Chúng tôi đang xử lý loại dữ liệu cá nhân nào của bạn và với mục đích gì (được đề cập tại Phần APhần C);

 • Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (vui lòng tham khảo Phần C); và

 • Các quyền, nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi là như thế nào (như quy định tại Phần G).

 

Bạn có thể đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo. Trong khả năng của mình, chúng tôi chỉ có thể bắt đầu xử lý dữ liệu của bạn khi bạn đồng ý toàn bộ mà không có điều kiện kèm theo. Vì vậy, khi chúng tôi cần sự đồng ý từ bạn trên hợp đồng, tài liệu, chứng từ để bắt đầu xử lý dữ liệu, điều này nghĩa là chúng tôi cần sự đồng ý toàn bộ từ bạn.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý như một quyền của bạn theo luật định, trừ trường hợp chúng tôi được xử lý dữ liệu mà không cần sự đồng ý của bạn. Việc bạn rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của chúng tôi đã được bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý. Tuy nhiên, khi bạn rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, chúng tôi có thể không thực hiện được các hành động cần thiết để đạt mục đích xử lý như mô tả tại Phần C, hoặc rằng bạn không thể tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện hợp đồng với chúng tôi. Khi đó, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật hiện hành.

Phần A – Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi sẽ thu thập và xử lý

Chúng tôi thu thập, xử lý (và có thể kết hợp) các loại dữ liệu cá nhân về bạn như được liệt kê dưới đây:

 • Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc chi tiết, ví dụ chức vụ, họ tên, thông tin liên lạc chi tiết và lịch sử liên lạc chi tiết;
 • Thông tin tài liệu du lịch;
 • Ngày, tháng, năm sinh, giới tính và/hoặc tuổi của bạn;
 • Quốc tịch, bản sao giấy tờ nhận dạng bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • Thông tin chi tiết về người thụ hưởng, ví dụ chủ hợp đồng bảo hiểm và người thụ hưởng của các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • Các thành viên trong gia đình (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • Hồ sơ liên lạc của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như lịch sử các cuộc gọi của bạn đến số điện thoại của trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và, nếu bạn liên lạc với chúng tôi bằng các dịch vụ trực tuyến hoặc qua ứng dụng điện thoại thông minh của chúng tôi, các chi tiết như dữ liệu vị trí điện thoại di động, địa chỉ IP và địa chỉ MAC. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ ghi nhận những thông tin của bạn khi bạn bắt đầu điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trên các website của Prudential và gửi cho bạn tiến độ hoặc trạng thái hoàn thành khi cần thiết;
 • Sản phẩm và dịch vụ, bạn đã mua từ chúng tôi, cũng như những sản phẩm bạn quan tâm và đã nắm giữ và các phương thức thanh toán liên quan được bạn sử dụng;
 • Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các yêu cầu bồi thường bảo hiểm và tình trạng thanh toán các yêu cầu bồi thường này (và các chi tiết khác liên quan đến vấn đề này);
 • Phân tích dữ liệu tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện riêng cho bạn, bao gồm lịch sử liên lạc và thông tin về việc bạn có mở các tài liệu này hay nhấp vào đường link liên kết;
 • Thông tin về việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được giới thiệu qua với các Đối tác tiếp thị của chúng tôi, chẳng hạn như hợp đồng bảo hiểm, thế chấp tài sản, dịch vụ tiết kiệm hoặc các dịch vụ và sản phẩm tài chính;
 • Thông tin chúng tôi có được từ các bên thứ ba, bao gồm thông tin về rủi ro bảo hiểm, định giá, lịch sử yêu cầu bồi thường, các trường hợp nghi ngờ gian lận và lịch sử sử dụng;
 • Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có được từ tổ chức tham chiếu tín dụng và Cơ quan Phòng chống Gian lận, bao gồm lịch sử tín dụng, tình hình tài chính và lịch sử tài chính do các tổ chức này công bố công khai hoặc các thông tin chia sẻ cho chúng tôi;
 • Thông tin gian lận, nợ và trộm cắp, bao gồm chi tiết về số tiền bạn nợ, các trường hợp nghi ngờ là gian lận hoặc trộm cắp và chi tiết của bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để lừa đảo;
 • Thông tin hồ sơ tội phạm, bao gồm các cáo buộc phạm tội; Thông tin về hồ sơ sức khỏe/y tế của bạn hoặc nếu bạn là khách hàng dễ bị tổn thương, nếu bạn đăng ký bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm nhân thọ;
 • Thông tin về tài sản của bạn, chẳng hạn như vị trí, giá trị, số phòng, loại tài sản và công việc xây dựng mà bạn đã thực hiện (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • Chi tiết tình hình tài chính của bạn, ví dụ tiền lương và chi tiết khoản thu nhập khác, chi tiết về khoản tiết kiệm của bạn, chi tiết về chi tiêu và phương thức thanh toán của bạn;
 • Chi tiết về tất cả các khoản vay và khoản vay hiện tại của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • Thông tin về tình trạng việc làm của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • Thông tin về tình trạng người chiếm hữu tài sản của bạn, chẳng hạn như bạn là người thuê nhà, sống với cha mẹ hay là chủ sở hữu của tài sản nơi bạn sống tại thời điểm nộp đơn;
 • Tình trạng cư trú và/hoặc tình trạng công dân của bạn;
 • Tình trạng hôn nhân, gia đình, lối sống hoặc hoàn cảnh xã hội của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ). Ví dụ, số người phụ thuộc bạn có hoặc nếu bạn là góa phụ hoặc người góa vợ;
 • Thông tin chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, bao gồm thông tin về nhân khẩu học, chi tiết về tình hình tài chính nổi bật, danh sách tiếp thị, thông tin có sẵn công khai và thông tin có thể thể hiện được mức độ liên quan của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với bạn;
 • Sự thấu hiểu của chúng tôi về bạn và các khách hàng mà chúng tôi có được từ phân tích hoặc lập hồ sơ cá nhân cho các khách hàng;
 • Giao dịch của bên thứ ba; chẳng hạn như khi một người không phải là chủ tài khoản sử dụng dịch vụ, thông tin về người đó và giao dịch; và
 • Thông tin thuế (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ). Ví dụ, thông tin có liên quan đến các tài khoản đầu tư.

 

Một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, xử lý có thể là dữ liệu cá nhân cơ bản hoặc nhạy cảm theo quy định pháp luật hay đặc tính tự nhiên. Bạn có thể xem thêm cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn tại Phần F.

Phần B – Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ các nguồn chung sau:

 • Trực tiếp từ bạn và bất kỳ thông tin nào từ các thành viên gia đình, người giám hộ hợp pháp, cộng sự hoặc người thụ hưởng sản phẩm và dịch vụ;
 • Thông tin về bạn được tạo ra khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Từ một nhà môi giới hoặc một bên trung gian khác (ví dụ: đại lý, nhà phân phối, đối tác kinh doanh), các bên mà chúng tôi có hợp tác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc cung cấp báo giá cho bạn;
 • Các công ty thuộc Tập đoàn Prudential nếu bạn đã từng đăng ký mua hoặc đã mua sản phẩm từ các công ty này;
 • Cookie, dịch vụ định vị, địa chỉ IP khi bạn truy cập trang mạng hoặc ứng dụng di động của chúng tôi hoặc khi bạn điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trong trang mạng hoặc ứng dụng của chúng tôi;
 • Hệ thống giám sát (CCTV) để ghi âm, ghi hình tại nơi chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh như phòng giao dịch, nơi phục vụ và chăm sóc khách hàng;
 • Các bên thứ ba như công ty bảo hiểm, đại lý, nhà cung cấp, tổ chức tài chính, cá nhân y tế, tòa án, cơ quan thi hành án hoặc hồ sơ thông tin đã được công bố công khai;
 • Bảng câu hỏi, bảng thông tin liên lạc chi tiết khi bạn tham gia khảo sát, hội nghị nhà đầu tư, các buổi hội thảo hoặc khi bạn cập nhật thông tin liên lạc của bạn với chúng tôi trên trang mạng, biểu mẫu của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn ra vào tòa nhà, văn phòng làm việc, nơi hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • Từ các nguồn khác như Cơ quan phòng chống gian lận, tổ chức tham chiếu tín dụng, người cho vay khác và các thông tin đã được công bố công khai (ví dụ: danh bạ điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội, các trang mạng, các bài báo), các tổ chức thu hồi nợ, các tổ chức khác để hỗ trợ phòng ngừa và phát hiện tội phạm, cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật; và
 • Chúng tôi thu thập thông tin về bạn hoặc khách hàng nói chung từ các bên thứ ba bao gồm thông tin nhân khẩu học, chi tiết các phương tiện đi lại, lịch sử yêu cầu bồi thường, thông tin về gian lận, danh sách quảng cáo tiếp thị, thông tin đã được công bố công khai và thông tin khác để giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Phần B.1 – Chính sách Cookie

Trang mạng của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn sử dụng trang mạng và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang mạng của mình. Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn. Cookie chứa thông tin được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn muốn làm điều này, xin vui lòng xem mục trợ giúp trong trình duyệt của bạn.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

 • Cookie cần thiết cho trang mạng. Đây là các cookie cần phải có để phục vụ hoạt động của trang mạng của chúng tôi. Ví dụ, các cookie cho phép bạn đăng nhập vào trang mạng của chúng tôi một cách an toàn;
 • Cookie phân tích/quản lý hoạt động. Các cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng người dùng truy cập vào trang mạng của chúng tôi và theo dõi cách người dùng truy cập di chuyển xung quanh trang mạng của chúng tôi khi họ đang sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang mạng, ví dụ, cải tiến để giúp người dùng tìm kiếm những thứ họ cần một cách dễ dàng; và
 • Cookie chức năng. Chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang mạng của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).

 

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang mạng của chúng tôi, bạn chấp nhận chúng tôi sử dụng các loại cookie như đã nêu ở trên.

Phần B.2 – Chính sách về Hệ thống giám sát (CCTV)

Tại các phòng giao dịch, nơi phục vụ và chăm sóc khách hàng và các nơi khác thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh, nơi làm việc của chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Nơi hoạt động”), chúng tôi có thể sẽ sử dụng hệ thống giám sát CCTV (như máy quay phim). Những máy quay phim CCTV của chúng tôi có thể được đặt tại một vài vị trí công cộng của Nơi hoạt động nhằm ghi âm, ghi hình theo thời gian thực với mục đích góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nơi hoạt động, của nhân viên, của chúng tôi và của bạn theo quy định pháp luật; phòng, chống, xác định và điều tra những hành vi vi phạm tại Nơi hoạt động.

Bằng cách tiếp tục hoạt động tại Nơi hoạt động của chúng tôi, bạn chấp nhận để chúng tôi thực hiện giám sát qua hệ thống CCTV và xử lý dữ liệu theo đúng mục đích đã được đề cập ở trên.

Phần C – Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi, Prudential Việt Nam, Prudential Châu Á, Tập đoàn Prudential và các đối tác kinh doanh sẽ xử lý dữ liệu cá nhân cùng với các thông tin khác mà chúng tôi thu thập được, bao gồm nhưng không giới hạn cho các mục đích sau:

 

Mục đích

Cơ sở pháp lý

Cung cấp, thực hiện, duy trì, quản lý hợp đồng có liên quan, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn và cung cấp mọi dịch vụ liên quan như đã thảo luận với bạn trước khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng với bạn.

Thực hiện kiểm tra bằng cách thông qua các tổ chức như tổ chức tín dụng, công ty hỗ trợ tìm kiếm hoặc thông tin đã được công bố công khai (xem thêm nội dung trình bày trong Phần D).

Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng với bạn.

Cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng – như trả lời thắc mắc của bạn hoặc thông báo cho bạn biết các thay đổi.

Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Sau khi hợp đồng chúng tôi ký với bạn hoàn tất, đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Tự động ra quyết định hoặc tạo hồ sơ cá nhân của bạn (xem thêm nội dung trình bày trong Phần E).

 

Lưu giữ thông tin của bạn và thực hiện các công việc quản lý nội bộ khác.

Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để đáp ứng yêu cầu của pháp luật.

Tuân thủ với các yêu cầu pháp luật có liên quan điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ hoạt động của chúng tôi, ví dụ như pháp luật về Thuế, Phòng, chống rửa tiền, quy định về lưu trữ dữ liệu hay như tranh chấp, tố tụng.

Tuân thủ với các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thiết kế và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm và tài chính liên quan.

Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc thiết kế và cải tiến sản phẩm, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, phát triển kinh doanh và hiểu rõ hơn về cách sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Tiến hành nghiên cứu và phân tích thống kê (bao gồm cả việc sử dụng các công nghệ mới).

Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

Xử lý, thu thập, xác minh điều kiện thực hiện, đánh giá hồ sơ, tài liệu, chứng từ của bạn với mục đích thẩm định, đánh giá tư cách đại lý; đăng ký hồ sơ đại lý; phục vụ quá trình đào tạo, quản lý, ký kết hợp đồng; phục vụ hoạt động đại lý bảo hiểm có liên quan khác của đại lý bảo hiểm (bao gồm cả ứng viên đại lý bảo hiểm tiềm năng).

Cần thiết có sự đồng ý của bạn trước khi xử lý dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật không yêu cầu sự đồng ý của bạn.

Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng với bạn.

Xử lý, thu thập, xác minh điều kiện ứng viên; đánh giá hồ sơ, tài liệu, chứng từ của bạn với mục đích thẩm định, đánh giá tư cách ứng viên; đăng ký hồ sơ ứng viên; phục vụ quá trình tuyển dụng, quản lý, ký kết hợp đồng, thỏa thuận việc làm với ứng viên.

Cần thiết có sự đồng ý của bạn trước khi xử lý dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật không yêu cầu sự đồng ý của bạn.

Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng với bạn.

 

Ngoài ra, chúng tôi, Prudential Việt Nam, Prudential Châu Á, Tập đoàn Prudential và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi, cùng với các thông tin khác, để gửi cho bạn các ưu đãi tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mãi bằng phương tiện điện tử và phi điện tử bao gồm qua đường bưu điện, cũng như gửi cho bạn thông tin giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Xin vui lòng xem Phần I để biết thêm chi tiết. Cơ sở pháp lý chúng tôi trình bày bên trên được xây dựng dựa trên sự đồng thuận với bạn và yêu cầu của pháp luật. 

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai và tại sao

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân và sức khỏe của bạn trong nội bộ tập đoàn Prudential và với các đối tác kinh doanh tài chính/sức khỏe và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn các công ty bảo hiểm, luật sư, ngân hàng, kế toán, tổ chức tài chính, bên ủy thác và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ quản lý, viễn thông, máy tính, thanh toán, in ấn, mua lại hoặc các dịch vụ khác để cho phép chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh), các công ty thẩm định hóa đơn y tế, các công ty thẩm định yêu cầu bồi thường, hiệp hội và hiệp đoàn trong cùng ngành, các bên đồng sở hữu hợp đồng bảo hiểm hoặc khoản đầu tư, cố vấn chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu, tổ chức tham chiếu tín dụng, tổ chức thu hồi nợ, tổ chức tài chính/y tế và các bên đối tác để thực hiện các mục đích được nêu trong Phần C. Nếu bạn có chung hợp đồng bảo hiểm với người khác, thì người đó cũng có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan phòng chống tội phạm tài chính, bất kỳ cơ quan lập pháp, tư pháp hoặc hành pháp nào khác.

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở một quốc gia khác ngoài quốc gia mà bạn cư trú. Trong phạm vi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp và tuân thủ luật pháp của quốc gia nơi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến. Khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chi tiết các biện pháp bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi đang sử dụng.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định

Dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ sẽ được bảo mật bằng việc thực hiện các biện pháp hợp lý. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành đúng và đủ các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được nêu cụ thể trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin. Chúng tôi có thể phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn dựa trên yêu cầu của pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm như pháp luật về Thuế, Phòng, chống rửa tiền, hay nhằm giải quyết tranh chấp, vấn đề pháp lý, nếu có. 

Phần D – Kiểm tra tham khảo

Đối với một số sản phẩm nhất định, chúng tôi có thể sử dụng các tổ chức tham chiếu tín dụng, công ty hỗ trợ tìm kiếm, cơ quan phòng chống tội phạm tài chính hoặc thông tin có sẵn công khai để giúp chúng tôi kiểm tra danh tính của bạn, cũng như để tránh gian lận và rửa tiền; điều này có thể bao gồm kiểm tra các địa chỉ hiện tại hoặc trước đây của bạn. Những kết quả này có thể được ghi lại để tham khảo trong tương lai.

Những kết quả kiểm tra này cũng có thể được sử dụng cho một nhà đầu tư, chủ sở hữu hợp đồng chung hoặc người mà bạn đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. Nếu chúng tôi mất liên lạc với bạn, chúng tôi có thể sử dụng các tổ chức này để xác minh địa chỉ của bạn nhằm giúp chúng tôi liên lạc với bạn.

Mọi việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ luôn được thực hiện an toàn.

Phần E – Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra quyết định tự động hoặc tạo hồ sơ cá nhân của bạn

Chúng tôi, Prudential Việt Nam, Prudential Châu Á, Đối tác kinh doanh và Đối tác tiếp thị của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra quyết định tự động ảnh hưởng đến bạn hoặc tạo hồ sơ cá nhân khác cho bạn (ví dụ: hồ sơ tiếp thị).

Phần F – Xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn

Trong một số trường hợp hoặc đối với một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể cần xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như thông tin liên quan đến sức khỏe, di truyền, định danh sinh trắc học và khuynh hướng giới tính. Đây là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của bạn. Chính vì vậy, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân này trên cơ sở đồng ý của bạn và/hoặc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật đang được áp dụng hiện hành.

Phần G – Quyền và nghĩa vụ của bạn

Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho phép bạn thực hiện một số quyền, và có nghĩa vụ tương ứng, đối với chúng tôi khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền của bạn

Bạn có các quyền như sau:

 • Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;

 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật; và

 • Quyền khác theo quy định pháp luật có liên quan.

 

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đi, bạn có quyền:

 • Biết về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Đồng ý hoặc không đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Rút lại sự đồng ý của bạn;

 • Xóa hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn miễn phí (chúng tôi có thể tính phí yêu cầu của bạn nếu không có cơ sở rõ ràng hoặc bị lạm dụng quá mức);

 • Phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại;

 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

 

Ngoài ra, nếu bạn hiện đang cư trú tại Châu Âu, quyền bổ sung theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) có thể được áp dụng. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang một tổ chức khác theo yêu cầu của bạn.

Để thực thi các quyền của mình trên cơ sở pháp luật hoặc muốn giải thích về (các) quyền này, bạn có thể liên lạc chúng tôi trong phần Liên hệ. Chúng tôi bảo lưu quyền để yêu cầu thêm tài liệu, chứng từ phù hợp để giúp chúng tôi xác định danh tính cũng như sàng lọc, xác minh tính hợp pháp, hợp lệ trong yêu cầu về quyền của bạn đối với chúng tôi. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của bạn trong thời hạn được quy định bởi pháp luật.

Nghĩa vụ của bạn

Bạn có nghĩa vụ theo luật định như sau:

 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn; yêu cầu chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;

 • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân; và

 • Nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan

 

Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em

Chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Trẻ em là người dưới 16 tuổi theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam, và định nghĩa về độ tuổi này có thể khác đi tùy thuộc vào quy định của pháp luật tại khu vực pháp lý mà trẻ em đó đang được điều chỉnh.

Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn áp dụng các quy trình và biện pháp bảo vệ bổ sung, phù hợp để góp phần đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của trẻ em trên nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Trước khi xử lý dữ liệu của trẻ em, chúng tôi cần có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên (đến dưới 16 tuổi), và có sự đồng ý của cha, mẹ, hoặc người giám hộ theo quy định pháp luật, trừ phi pháp luật quy định khác đi.

Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp cần thiết, theo yêu cầu của luật, nhằm xác minh tuổi của trẻ em trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em. Bạn cần hiểu rằng, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về trẻ em, bạn phải, và chứng minh được, là cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em hoặc có sự chấp thuận của cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp của trẻ em trước khi làm như vậy.

Chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của trẻ em trong các trường hợp luật định, ví dụ như (i) khi cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em hay (ii) theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Xử lý dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, đã chết

Trước khi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, chúng tôi sẽ cần có sự đồng ý của vợ, chồng, hoặc con thành niên của người đó, trừ trường hợp pháp luật quy định khác đi, ví dụ như những trường hợp chúng tôi được xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Phần H – Thay mặt người khác cung cấp dữ liệu cá nhân của họ

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về người khác (hoặc nhiều người khác), chúng tôi hiểu rằng bạn là người giám hộ hoặc đã được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ bởi (những) người đó để cung cấp dữ liệu cá nhân thay họ. Điều này bao gồm cung cấp sự đồng ý để:

 • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của (những) người đó theo đúng Chính Sách Bảo Mật Thông Tin mà chúng tôi đã giải thích với bạn; và

 • Bạn có thể sẽ nhận được các thông báo bảo vệ thông tin thay mặt họ.

 

Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn quan tâm đến việc liệu bạn có được phép cung cấp cho chúng tôi thông tin về người khác hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin Liên hệ bên dưới trước khi gửi cho chúng tôi bất cứ thông tin gì.

Phần I – Sự đồng ý cho Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại

Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi sẽ cần bạn đồng ý trước khi xử lý dữ liệu cá nhân để gửi đến bạn thông tin tiếp thị, giới thiệu, quảng cáo và khuyến mại liên quan đến các sản phẩm được cá nhân hóa (điều mà bạn có thể thấy thú vị, hoặc được thiết kế dành riêng cho sở thích của bạn) theo nguyên tắc bạn biết rõ nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm phù hợp với từng loại sản phẩm, chương trình, chiến dịch tương ứng và quy định pháp luật có liên quan.

Chúng tôi, Prudential Việt Nam, Prudential Châu Á, đối tác kinh doanh của chúng tôi, và đối tác tiếp thị vẫn sẽ sử dụng các loại dữ liệu đã thu thập từ bạn (như quy định ở Phần A) để xử lý nhằm mục đích tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại (được nêu trong Phần C) qua hình thức các bài đăng về các sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn Prudential và các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận (như đã đề cập ở Phần C).

Theo thời gian, chúng tôi, Prudential Việt Nam, Prudential Châu Á, và tập đoàn Prudential có thể gửi thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và các ưu đãi đặc biệt cho bạn qua các phương tiện điện tử và/hoặc phi điện tử. Chúng tôi sẽ chỉ làm điều này nếu bạn đồng ý cho chúng tôi liên lạc với bạn bằng phương thức phù hợp.

Bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. Và, trường hợp bạn thay đổi ý định và/hoặc bạn muốn từ chối nhận thông tin tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại, bạn có thể cho chúng tôi biết bất kỳ lúc nào bằng việc gửi yêu cầu theo một trong các tùy chọn trong mục Liên hệ với chúng tôi.

Phần K – Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

Khi xử lý yêu cầu về quyền của bạn:

Như đã đề cập tại Phần G, bạn có những quyền theo luật định và yêu cầu chúng tôi thực hiện trong khi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Lúc này, chúng tôi có thể cần thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp và sự ảnh hưởng của yêu cầu của bạn đối với mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn) để xử lý yêu cầu của bạn và/hoặc để thông báo cho bạn biết hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra nếu yêu cầu của bạn được thực hiện.

Chúng tôi mong bạn lưu ý rằng:

 • Căn cứ vào bản chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn, và theo yêu cầu của pháp luật tùy từng trường hợp, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn trước khi hoàn tất việc xử lý yêu cầu của bạn.

 • Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của bạn. Ví dụ như, nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân, giao dịch trong khi về mặt pháp lý, Prudential có nghĩa vụ phải lưu trữ hồ sơ về cá nhân, hợp đồng, giao dịch đó để tuân thủ và cung cấp theo quy định pháp luật.

 • Hay như trong trường hợp, chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn trong khi Prudential đang thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng giữa Prudential với bạn; hay cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác theo luật định.

 

Khi xử lý dữ liệu của bạn:

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp hạn hữu, những hành vi vi phạm khi xử lý dữ liệu cá nhân (như sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật) có thể xảy ra, và nó hoàn toàn không phải những điều mà chúng tôi mong muốn. Trong khuôn khổ pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo hành vi vi phạm đến các bên liên quan trong thời hạn luật định. Việc bồi thường thiệt hại, nếu có, khi xảy ra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận hoặc theo luật định.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình trong Phần G hoặc nếu bạn yêu cầu bất kỳ thông tin nào theo thông báo này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo nhiều cách khác nhau.

 • Gọi cho đường dây nóng của chúng tôi: 1800 1 247

 • Gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ: customer.service@prudential.com.vn

 • Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại văn phòng:

 • Trụ sở chính: Tầng 25 tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Điện thoại: (028) 39 101 660 hoặc các văn phòng chi nhánh của chúng tôi trên toàn quốc.

 • Nếu bạn muốn ngừng nhận quảng cáo từ Prudential, vui lòng gửi email đến: adblock@prudential.com.vn

 


 

Ghi chú: 

 • Prudential Châu Á nghĩa là Công Ty TNHH Prudential Châu Á.
 • Tập đoàn Prudential bao gồm Prudential Plc, Prudential Holdings Limited và các công ty thành viên trực thuộc Prudential plc. Prudential plc hoạt động độc lập và không có bất kỳ mối liên kết nào với Prudential Financial, Inc., một công ty đang hoạt động tại Hoa Kỳ hay Prudential Assurance Company – một công ty con của M&G Plc được thành lập tại Anh Quốc.
 • Các đối tác kinh doanh nghĩa là các đối tác cung cấp dịch vụ, kế toán, kiểm toán, các đối tác cung cấp dịch vụ nền tảng công nghệ thông tin, đối tác trung gian, các công ty tái báo hiểm, quản lý quỹ đầu tư, đại lý, ủy thác hưu trí (và các bên liên quan khác), cố vấn kế hoạch, tham vấn, nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm và tài chính được chọn, và cố vấn pháp lý của chúng tôi.
 • Đối tác tiếp thị nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ, trung gian, ủy thác hưu trí (và các bên liên quan khác), cố vấn kế hoạch, tham vấn, nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm và tài chính được chọn.