Quỹ Liên Kết Chung

Với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, Prudential mang lại cho khách hàng giải pháp kết hợp giữa bảo hiểm với đầu tư an toàn cùng với cam kết lãi suất đầu tư tối thiểu.

Qũy liên kết chung được Prudential phân bổ tài sản đầu tư có chiến lược trung và dài hạn, mang lại những kết quả ổn định cho nhà đầu tư, giúp khách hàng của Prudential luôn duy trì được kế hoạch tài chính của mình.

Tue Aug 28 10:50:20 HKT 2018

Công bố lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ ngày 26/08/2018 đến ngày 25/11/2018

Chi tiết Chi tiết
Mon May 28 11:34:54 HKT 2018

Công bố lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ ngày 26 tháng 05 năm 2018 đến ngày 25 tháng 08 năm 2018

Chi tiết Chi tiết
Mon Mar 05 10:40:03 HKT 2018

Công bố lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 đến ngày 25 tháng 05 năm 2018

Chi tiết Chi tiết
Back to Top