2012

25/05/2020

Công bố lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ ngày 26 tháng 05 năm 2020 đến ngày 25 tháng 08 năm 2020

Chi tiết Chi tiết
28/02/2020

Công bố lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ ngày 26 tháng 02 năm 2020 đến ngày 25 tháng 05 năm 2020

Chi tiết Chi tiết
28/09/2012

Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư Quý 4/2012 của các sản phẩm...

Chi tiết Chi tiết
29/06/2012

Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư Quý 3/2012 của các sản phẩm...

Chi tiết Chi tiết
03/04/2012

Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý II năm 2012 của Quỹ liên kết chung

Chi tiết Chi tiết
29/12/2011

Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý I năm 2012 của Quỹ liên kết chung

Chi tiết Chi tiết
Back to Top