Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 2 năm 2015 của các sản phẩm

Theo quy định của Prudential, tỷ lệ lãi suất đầu tư của các sản phẩm PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnhsẽ được công bố trước, vào đầu mỗi quý. Chúng tôi xin trân trọng thông báo:

Tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 2 năm 2015 (từ ngày 26/03/2015 đến ngày 25/06/2015) của PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnh7,25%/ năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng cho tất cả các hợp đồng sản phẩm PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnh đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi 26 mỗi tháng trong quý 2 năm 2015, bắt đầu từ ngày 26/04/2015.

Các hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong quý 2 năm 2015 cũng được áp dụng mức lãi suất đầu tư này kể từ ngày 26/03/2015 đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng.

Back to Top