Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý IV/2015 của các sản phẩm

Tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 4 năm 2015 (từ ngày 26/09/2015 đến ngày 25/12/2015) của PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnh6,50%/ năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng cho tất cả các hợp đồng sản phẩmPHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnh đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi 26 mỗi tháng trong quý 4 năm 2015, bắt đầu từ ngày 26/10/2015.

Các hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong quý 4 năm 2015 cũng được áp dụng mức lãi suất đầu tư này kể từ ngày 26/09/2015 đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng.

Back to Top