2017

25/05/2020

Công bố lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ ngày 26 tháng 05 năm 2020 đến ngày 25 tháng 08 năm 2020

Chi tiết Chi tiết
28/02/2020

Công bố lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ ngày 26 tháng 02 năm 2020 đến ngày 25 tháng 05 năm 2020

Chi tiết Chi tiết
26/12/2017

Lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ 12/2017 đến 02/2018

Chi tiết Chi tiết
28/09/2017

Công bố lãi suất đầu tư quý 4 năm 2017 cho các sản phẩm liên kết chung

Chi tiết Chi tiết
14/07/2017

Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 3 năm 2017 của các sản phẩm

Chi tiết Chi tiết
01/04/2017

Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 2 năm 2017 của các sản phẩm

Chi tiết Chi tiết
26/12/2016

Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 1 năm 2017 của các sản phẩm

Chi tiết Chi tiết
Back to Top