Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 3 năm 2017 của các sản phẩm

Theo quy định của Prudential, tỷ lệ lãi suất đầu tư của các sản phẩm PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng Thịnh, PHÚ-An Hưng ThịnhPRU-An Tâm Trọn Đời sẽ được công bố trước, vào đầu mỗi quý. Chúng tôi xin trân trọng thông báo:

 Tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 3 năm 2017 (từ ngày 26/06/2017 đến ngày 25/09/2017) như sau:

Tên sản phẩmLãi suất đầu tư (%/năm)
PRU-An Tâm Trọn Đời 6,20%
PHÚ-Toàn Gia Hưng Thịnh 6,50%
PHÚ-An Hưng Thịnh 5,50%
Phú-Toàn Gia An Phúc 5,00%
Phú-An Hưởng Thịnh Vượng 4,00%

 

Các tỷ lệ lãi suất đầu tư này sẽ được áp dụng để ghi nhận tiền lãi cho các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi mỗi tháng trong quý (ngày 26 mỗi tháng), bắt đầu từ 26/07/2017

Các hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong quý 3 năm 2017 cũng được áp dụng mức lãi suất đầu tư này kể từ ngày 26/06/2017 đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng.

Back to Top