Thông tin các Quỹ đầu tư

Quỹ Hưu trí tự nguyện

Các sản phẩm bảo hiểm hưu trí mang lại cho khách hàng giải pháp tài chính hiệu quả cho một kế hoạch hưu trí ổn định, an nhàn và độc lập.
Quỹ Hưu trí tự nguyện

Mục tiêu, chính sách đầu tư của quỹ

Quỹ Hưu trí tự nguyện được hình thành từ phần phí phân bổ đầu tư của tập hợp các hợp đồng bảo hiểm hưu trí tự nguyện cá nhân khác nhau.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ Hưu trí tự nguyện là đạt được lợi nhuận đầu tư ổn định đảm bảo quyền lợi hưu trí của Người được bảo hiểm trong dài hạn. Quỹ Hưu trí của Prudential được tập trung phân bổ vào các tài sản mang lại thu nhập ổn định theo quy định của pháp luật như trái phiếu chính phủ và tiền gửi ngân hàng. Lợi nhuận thu về được chia toàn bộ cho Bên mua bảo hiểm bằng hình thức công bố lãi định kỳ và không thấp hơn mức cam kết lãi suất đầu tư tối thiểu dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và minh bạch.

Công bố
lãi suất đầu tư

Lãi suất đầu tư năm 2024 (%/năm)

 Tên sản phẩm

 

   

Từ 26/02/2024 đến 25/05/2024

PHÚ-AN THỊNH HƯU TRÍ

 

   

4,07%

 

Lãi suất đầu tư năm 2023 (%/năm)

 Tên sản phẩm

Từ 26/02/2023 đến 25/05/2023

Từ 26/05/2023 đến 25/08/2023

Từ 26/08/2023 đến 25/11/2023

Từ 26/11/2023 đến 25/02/2024

PHÚ-AN THỊNH HƯU TRÍ

 3,80%

 5,60%

 5,90%

5,60%

Lãi suất đầu tư năm 2022 (%/năm)

Tên sản phẩm

Từ 26/02/2022 đến 25/05/2022

Từ 26/05/2022 đến 25/08/2022

Từ 26/08/2022 đến 25/11/2022

Từ 26/11/2022 đến 25/02/2023

PHÚ-AN THỊNH HƯU TRÍ

3,56%

3,50%

3,60%

 3,52%

Lãi suất đầu tư năm 2021 (%/năm)

Tên sản phẩm

Từ 26/02/2021 đến 25/05/2021

Từ 26/05/2021 đến 25/08/2021

Từ 26/08/2021 đến 25/11/2021

Từ 26/11/2021 đến 25/02/2022

PHÚ-AN THỊNH HƯU TRÍ

4,40%

4,20%

3,80%

 3,66%

Lãi suất đầu tư năm 2020 (%/năm)

Tên sản phẩm

Từ 26/02/2020 đến 25/05/2020

Từ 26/05/2020 đến 25/08/2020

Từ 26/08/2020 đến 25/11/2020

Từ 26/11/2020 đến 25/02/2021

PHÚ-AN THỊNH HƯU TRÍ

5,25%

5,25%

5,00%

 4,50%

Lãi suất đầu tư năm 2019 (%/năm)

Tên sản phẩm

Từ 26/02/2019 đến 25/05/2019

Từ 26/05/2019 đến 25/08/2019

Từ 26/08/2019 đến 25/11/2019

Từ 26/11/2019 đến 25/02/2020

PHÚ-AN THỊNH HƯU TRÍ

4,75%

5,00%

5,25%

 5,25%

Báo cáo thường niên
Quỹ Hưu trí tự nguyện