Thông tin các Quỹ đầu tư

Quỹ liên kết chung

Với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, Prudential mang lại cho khách hàng giải pháp kết hợp giữa bảo hiểm với đầu tư an toàn cùng với cam kết lãi suất đầu tư tối thiểu. Qũy liên kết chung được Prudential phân bổ tài sản đầu tư có chiến lược trung và dài hạn, mang lại những kết quả ổn định cho nhà đầu tư, giúp khách hàng của Prudential luôn duy trì được kế hoạch tài chính của mình.
Quỹ liên kết chung phân bổ tài sản theo chiến lược

Mục tiêu, chính sách đầu tư của quỹ

Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, phần phí phân bổ đầu tư các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung khác nhau sẽ được tập hợp vào một quỹ. Quỹ này được gọi quỹ liên kết chung.

Qũy liên kết chung được Prudential phân bổ tài sản đầu tư theo chiến lược trung và dài hạn, trong đó phần lớn tài sản của quỹ được phân bổ vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và một phần vào tiền gửi ngân hàng. Lợi nhuận thu về được chia toàn bộ cho Bên mua bảo hiểm bằng hình thức công bố lãi định kỳ và không thấp hơn mức cảm kết lãi suất đầu tư tối thiểu dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và minh bạch.

Công bố
lãi suất đầu tư

Lãi suất đầu tư năm 2024 (%/năm)

 Tên sản phẩm

 

 

 

Từ 26/02/2024  đến 25/05/2024

PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH

 

 

 

 5,25%

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

 

 

 

 5,25%

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

 

 

 

 5,25%

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

 

 

 

  5,25%

PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

 

   

  5,25%

PRU-AN HƯNG THỊNH

 

   

  5,25%

PRU-TOÀN GIA AN PHÚC

 

   

  5,25%

PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

 

   

  5,25%

Lãi suất đầu tư năm 2023 (%/năm)

 Tên sản phẩm

Từ 26/11/2023  đến 25/02/2024

Từ 26/08/2023  đến 25/11/2023

Từ 26/05/2023  đến 25/08/2023

Từ 26/02/2023  đến 25/05/2023

PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH

5,50%

 5,25%

5,25%

 5,25%

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

5,50%

 5,25%

5,25%

 5,25%

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

5,50%

 5,25%

5,25%

 5,25%

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5,50%

 5,25%

5,25%

  5,25%

PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

5,50%

 5,25%

 5,25%

  5,25%

PRU-AN HƯNG THỊNH

5,50%

 5,25%

 5,25%

  5,25%

PRU-TOÀN GIA AN PHÚC

5,50%

 5,25%

 5,25%

  5,25%

PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5,50%

 5,25%

 5,25%

  5,25%

 

Lãi suất đầu tư năm 2022 (%/năm)

 Tên sản phẩm

Từ 26/11/2022  đến 25/02/2023

Từ 26/08/2022  đến 25/11/2022

Từ 26/05/2022  đến 25/08/2022

Từ 26/02/2022  đến 25/05/2022

PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH

5,00%

5,00%

5,00%

  5,00%

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

5,00%

5,00%

 5,00%

  5,00%

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

5,00%

5,00%

 5,00%

  5,00%

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5,00%

5,00%

 5,00%

  5,00%

PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

5,00%

5,00%

 5,00%

  5,00%

PRU-AN HƯNG THỊNH

5,00%

5,00%

 5,00%

  5,00%

PRU-TOÀN GIA AN PHÚC

5,00%

5,00%

 5,00%

  5,00%

PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

 5,00%

5,00%

 5,00%

 5,00%

 

Lãi suất đầu tư năm 2021 (%/năm)

 Tên sản phẩm

Từ 26/11/2021  đến 25/02/2022

Từ 26/08/2021  đến 25/11/2021

Từ 26/05/2021  đến 25/08/2021

Từ 26/02/2021 đến 25/05/2021

PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH

5,00%

5,00%

5,00%

 5,10%

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

5,00%

5,00%

5,00%

 5,10%

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

5,00%

5,00%

5,00%

 5,10%

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5,00%

5,00%

5,00%

 5,10%

PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

5,00%

5,00%

5,00%

 5,10%

PRU-AN HƯNG THỊNH

5,00%

5,00%

5,00%

 5,10%

PRU-TOÀN GIA AN PHÚC

5,00%

5,00%

5,00%

 5,10%

PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5,00%

5,00%

5,00%

 5,10%

 

Lãi suất đầu tư năm 2020 (%/năm)

 

Tên sản phẩm

Từ 26/11/2020 đến 25/02/2021

Từ 26/08/2020 đến 25/11/2020

Từ 26/05/2020 đến 25/08/2020

Từ 26/02/2020  đến 25/05/2020

PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH

5,10%

     

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 5,10%

5,10%

5,10%

 

6.50%

 

5,00%

 

PRU-AN HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 5,10%

5,10%

5,10%

 

5,50%

 

5,00%

PRU-TOÀN GIA AN PHÚC

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

Lãi suất đầu tư năm 2019 (%/năm)

Tên sản phẩm

Từ 26/11/2019 đến 25/02/2020

Từ 26/08/2019 đến 25/11/2019

Từ 26/05/2019 đến 25/08/2019

Từ 26/02/2019 đến 25/05/2019

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

5,25%

 

 

 

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

5,25%

 

 

 

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5,25%

5,25%

5.25%

5.00%

PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

6,50%

 

5,25%

 

6,50%

 

5,25%

 

6,50%

 

5,25%

 

6,50%

 

5,00%

PHÚ-AN HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

5,50%

 

5,25%

 

5,50%

 

5,25%

 

5,50%

 

5,25%

 

5,50%

 

5,00%

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC

5,25%

5,25%

5,25%

5.00%

PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5,25%

5,25%

5,25%

5.00%

Lãi suất đầu tư năm 2018 (%/năm)

Tên sản phẩm

Từ 26/11/2018 đến 25/02/2019

Từ 26/08/2018 đến 25/11/2018

Từ 26/05/2018 đến 25/08/2018

Từ 26/02/2018 đến 25/05/2018

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

6,50%

 

5,00%

 

6,50%

 

5,00%

 

6,50%

 

5,00%

 

6,50%

 

5,00%

PHÚ-AN HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

5,50%

 

5,00%

 

5,50%

 

5,00%

 

5,50%

 

5,00%

 

5,50%

 

5,00%

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

Lãi suất đầu tư năm 2017 (%/năm)

Tên sản phẩm

Từ 26/12/2017 đến 25/02/2018

Từ 26/09/2017 đến 25/12/2017

Từ 26/06/2017 đến 25/09/2017

Từ 26/03/2017 đến 25/06/2017

Từ 26/12/2016 đến 25/03/2017

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5,50%

5,50%

6,00%

6,20%

6.50%

PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

6,50%

 

5.00%

 

6,50%

 

5.00%

 

 

6,50%

 

 

6.50%

 

 

6.50%

PHÚ-AN HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

5,50%

 

5.00%

 

5,50%

 

5,00%

 

 

5,50%

 

 

5.50%

 

 

5.50%

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5.00%

5.00%

4.00%

4,00%

4,00%

Lãi suất đầu tư năm 2016 (%/năm)

Tên sản phẩm

Từ 26/09/2016 đến 25/12/2016

Từ 26/06/2016 đến 25/09/2016

Từ 26/03/2016 đến 25/06/2016

Từ 26/12/2015 đến 25/03/2016

PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

6,50%

6,50%

6.50%

6.50%

PHÚ-AN HƯNG THỊNH

5,50%

5,50%

5,50%

5.50%

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

4,00%

4,00%

4,00%

5,00%