Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi cung cấp cho khách hàng giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống (như tử vong, thương tật, bệnh hiểm nghèo…), đồng thời kế hoạch tích lũy tài chính dài hạn với rủi ro đầu tư thấp để chuẩn bị cho các dự định trong tương lai. 

Phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác nhau sẽ được tập hợp vào một quỹ. Quỹ này được gọi quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi. Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi được Prudential đầu tư phần lớn vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và một phần vào tiền gửi ngân hàng và cổ phiếu. Lợi nhuận thu về được chia cho Bên mua bảo hiểm bằng hình thức bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và minh bạch.

Thông Báo Mức Lãi Suất Và Khoản Giảm Thu Nhập Đầu Tư

27/05/2020

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2020

Chi tiết Chi tiết

Bản cập nhật thông tin thường niên cho Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Báo cáo thường niên cho Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi năm 2019 Tải về
Báo cáo thường niên cho Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi năm 2018 Tải về
Back to Top