Thông tin các Quỹ đầu tư

Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi cung cấp cho khách hàng giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống, đồng thời kế hoạch tích lũy tài chính dài hạn với rủi ro đầu tư thấp để chuẩn bị cho các dự định trong tương lai.
Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Mục tiêu, chính sách đầu tư của quỹ

Phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác nhau sẽ được tập hợp vào một quỹ. Quỹ này được gọi quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.

Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi được Prudential đầu tư phần lớn vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và một phần vào tiền gửi ngân hàng và cổ phiếu. Lợi nhuận thu về được chia cho Bên mua bảo hiểm bằng hình thức bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và minh bạch.

Những điều cần biết về sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi

Báo cáo thường niên quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Tin tức báo chí

Câu hỏi thường gặp

1. Bảo tức và Bảo tức tích lũy là gì?

Bảo tức là khoản lãi chia không đảm bảo và được công bố hàng năm dựa trên kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi năm trước đó. Mức bảo tức công bố sẽ tùy theo tình hình hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi năm trước đó và có thể sẽ bằng 0 (không).

Trong danh mục đầu tư dài hạn thì trái phiếu chính phủ là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi, dẫn đến Bảo tức công bố thường sẽ có cùng xu hướng với biến động của trái phiếu chính phủ(*).

(*):Lãi suất bình quân trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm trong năm 2021 giảm, bình quân là 2,18% (giảm so với lãi suất bình quân 2,73% năm 2020)

Các khoản Bảo tức khi đã được công bố cho khách hàng hàng năm sẽ trở thành khoản đảm bảo.

Khách hàng có thể yêu cầu rút trước một phần hoặc toàn bộ khoản bảo tức đã được công bố và tích lũy của Hợp đồng bảo hiểm sau ngày kỷ niệm năm thứ 02 của hợp đồng. Giá trị thực tế của khoản bảo tức có thể rút trước sẽ được tính toán tại thời điểm khách hàng yêu cầu, và bị ảnh hưởng bởi việc rút trước thời hạn. 

Trường hợp khách hàng không có yêu cầu rút trước hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, Bảo tức sẽ được tích lũy mỗi năm và khách hàng sẽ nhận được toàn bộ khi Prudential chi trả các quyền lợi bảo hiểm (khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc khi xảy ra sự kiện bảo hiểm) được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm/hợp đồng.

Bảo tức tích lũy là tổng của các khoản Bảo tức được thông báo cho khách hàng vào mỗi năm dương lịch sau khi khấu trừ các khoản Bảo tức được yêu cầu rút trước (nếu có).

2. Mức bảo tức công bố năm 2021 và các hợp đồng nào áp dụng mức bảo tức này?

Tỷ lệ bảo tức 2021 công bố là 0% và áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm: 

 

 • Là hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi; và

 • Có ngày hiệu lực hợp đồng trước 01/01/2022; và

 • Đang có hiệu lực tại thời điểm công bố bảo tức 2021

 

Bảo tức đã công bố ở những năm trước đó vẫn được giữ nguyên và tích lũy.
Ví dụ: Hợp đồng của sản phẩm có tham gia chia lãi còn hiệu lực đến ngày 31/12/2021 và vẫn còn hiệu lực tại thời điểm công bố: Bảo tức công bố cho năm 2021 = 0.

3. Vì sao có sự khác biệt giữa lãi suất ngân hàng và tỉ lệ bảo tức Prudential công bố?

Bản chất sản phẩm bảo hiểm vẫn chú trọng đến việc bảo vệ tài chính cho Khách hàng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra do đó lãi suất từ đầu tư của Quỹ là yếu tố phụ mang đến giá trị gia tăng cho Khách hàng.

Do chính sách đầu tư Quỹ chủ yếu vào các tài sản có tính an toàn và đảm bảo, cụ thể là TPCP chiếm 72% tỷ trọng đầu tư của Quỹ. Do tính an toàn cao nên lãi suất của TPCP thấp hơn so với lãi suất ngân hàng. Lợi nhuận Quỹ tỷ lệ thuận với biên độ tăng giảm của lãi suất TPCP trong kỳ.  Nói một cách khác, việc lãi suất TPCP sụt giảm gây bất lợi cho tình hình hoạt động của Quỹ, dẫn đến lợi nhuận chia cho Chủ Hợp đồng cũng bị ảnh hưởng tương ứng.

Trong năm tài chính 2021, lãi suất TPCP đã tiếp tục giảm xuống còn 2.18% làm cho hiệu quả hoạt động của Quỹ cũng giảm tương ứng. Mặt khác, để đảm bảo việc chi trả các quyền lợi đảm bảo của khách hàng buộc công ty phải tăng chi phí trích lập dự phòng theo luật định, dẫn đến tỉ lệ bảo tức công bố của năm 2021 là 0%.

4. Lãi chia cuối hợp đồng là gì và nguồn gốc của Lãi chia cuối hợp đồng?

Lãi chia cuối hợp đồng: là phần lãi chia bổ sung một lần không đảm bảo (và có thể bằng 0) được công bố hàng năm và được dự kiến sẽ chi trả khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc vào thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản (như tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn). Lãi chia cuối hợp đồng chỉ có giá trị tại thời điểm chi trả. Lãi chia cuối hợp đồng được công bố có thể sẽ khác nhau mỗi năm do ảnh hưởng từ kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi.

Nguồn gốc của các khoản Lãi chia cuối hợp đồng: Phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi sẽ được tập hợp vào một Quỹ gọi là Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Tài sản của Quỹ này được đem đi đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư có tính an toàn cao, rủi ro thấp như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng… Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư sau khi trừ đi các khoản chi phí (như chi phí phát hành và quản lý hợp đồng, chi phí trích lập dự phòng và các quyền lợi bảo hiểm phát sinh mỗi năm) sẽ được chia cho Bên mua bảo hiểm như một khoản lãi chia không đảm bảo gọi là Bảo tức và Lãi chia cuối hợp đồng dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và minh bạch. Kết quả hoạt động của quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi sẽ được tổng kết hàng năm để làm cơ sở tính bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng.

5. Điều kiện được nhận lãi chia cuối hợp đồng?

 

Lãi chia cuối hợp đồng chỉ được áp dụng chi trả cho các sản phẩm bảo hiểm truyền thống có tham gia chia lãi.

Lãi chia cuối hợp đồng công bố cho năm 2021 được áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm tham gia chia lãi còn hiệu lực tại thời điểm công bố; đáo hạn hoặc xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong khoảng thời gian từ 1/4/2022 đển 31/03/2023. Tỷ lệ lãi chia cuối hợp đồng được tính toán dựa trên khả năng chi trả của Quỹ, phù hợp với thiết kế của từng sản phẩm, đảm bảo tính công bằng của lãi chia sau khi xem xét đến kỳ vọng hợp lý của khách hàng cũng như phần đóng góp của từng nhóm hợp đồng cho Quỹ. Việc tính toán như trên đúng về mặt chuyên môn và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về việc quản lý Quỹ, được phê duyệt bởi Hội đồng thành viên của Prudential.

6. Khách hàng có thể xem thông tin bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng ở đâu và khi nào?

Nội dung

Thời gian gửi

Kênh gửi/công bố

Bảng thông tin thường niên (APS) cung cấp các thông tin của hợp đồng bao gồm bảo tức được chia, bảo tức tích lũy

+ Thư APS của các hợp đồng tham gia sản phẩm liên kết chung/liên kết đơn vị sẽ gửi đến Khách hàng từ ngày 27/03 đến 31/03/2022.

 

+ Thư APS của các hợp đồng có tham gia chia lãi sẽ gửi đến Khách hàng theo các đợt như sau:

 • Các hợp đồng có Ngày hiệu lực từ ngày 01/01 cho đến 30/06 sẽ được gửi đến Khách hàng từ ngày 15/04 cho đến ngày 31/05/2022

 • Các hợp đồng có Ngày hiệu lực từ 01/07 cho đến 31/12 sẽ được gửi đến Khách hàng trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng 30 ngày.

 

1. Ưu tiên 1: Gửi Email đối với khách hàng có đăng ký Email với Prudential

2. Ưu tiên 2: Gửi tin nhắn Zalo đối với khách hàng chưa đăng ký Email nhưng đã đăng ký nhận thông tin hợp đồng bảo hiểm qua Zalo.

3. Ưu tiên 3: Gửi tin nhắn tới số điện thoại đối với khách hàng chưa đăng ký Email và Zalo.

4. Ưu tiên 4: Gửi thư giấy đối với khách hàng chưa đăng ký Email, Zalo và Số điện thoại với Prudential.

* Bên cạnh đó, Bảng tổng hợp thông tin thường niên của tất cả các hợp đồng còn hiệu lực sẽ được lưu trữ trong tài khoản Cổng thông tin PRUOnline của khách hàng (phiên bản website lẫn ứng dụng di động).

Thông báo KH nhận qua kênh sms, Zalo sẽ chứa link https://bit.ly/Prudential-APS2020 để KH tải thư APS. Việc ưu tiên gửi tài liệu hợp đồng qua các kênh trực tuyến thể hiện nỗ lực chuyển đổi số của Prudential giúp khách hàng cập nhật thông tin thuận tiện và nhanh chóng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường bằng việc hạn chế phát hành thư giấy. Tuy nhiên KH có nhu cầu nhận bản giấy, có thể liên hệ văn phòng Prudential hoặc tổng đài 18001247

Báo cáo thường niên Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi cung cấp các thông về tình hình hoạt động của Quỹ

 

Theo thông lệ, Báo cáo này sẽ được công bố vào 01/04 hàng năm.

Công bố tại website: https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-cac-quy-dau-tu/quy-chu-hop-dong/

7. Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm có thể hiện đúng khoản bảo tức và lãi chia của hợp đồng không?

Bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng được ghi trong Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm là khoản lãi chia không đảm bảo và mang tính minh họa và tham khảo. Trên thực tế bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng sẽ khác nhau từng năm và phụ thuộc chủ yếu vào tình hình hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi: nếu tình hình hoạt động của Quỹ này tốt, bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng năm đó có thể sẽ cao và ngược lại thậm chí có thể bằng 0. Do đó mức bảo tức công bố/ lãi chia công bố của Prudential có thể khác với minh họa tuy nhiên đây là tình hình chung của toàn thị trường.

8. Bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng là quyền lợi không đảm bảo, vậy quyền lợi nào được đảm bảo khi tham gia hợp đồng?

Giá trị nhân văn của sản phẩm bảo hiểm và cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm tiết kiệm truyền thống tại ngân hàng đó là sự đóng góp của mọi người tham gia bảo hiểm vào một quỹ chung để chi trả cho người được bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra, đây là các quyền lợi bảo hiểm đảm bảo, mang đến cho Khách hàng sự an tâm về tài chính trong suốt thời gian hợp đồng. Với quyền lợi đảm bảo này, Khách hàng được cam kết sẽ nhận khoản chi trả bằng số tiền bảo hiểm khi rủi ro xảy ra theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản hợp đồng, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi cũng như không phụ thuộc vào khoản phí bảo hiểm Khách hàng đã đóng. (VD bằng các quyền lợi đảm bảo cụ thể và số tiền bảo hiểm tương ứng trong hợp đồng Khách hàng: tử vong, Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Bệnh hiểm nghèo…).

Bên cạnh quyền lợi đảm bảo thì khách hàng có thể sẽ nhận được quyền lợi không đảm bảo là Bảo tức và Lãi chia cuối hợp đồng. Đây là một khoản chi trả thêm cho khách hàng và việc chi trả sẽ phụ thuộc vào tình hình hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi.

9. Giá trị đáo hạn của hợp đồng phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đáo hạn của hợp đồng, đặc biệt là so với tổng mức phí đóng của Khách hàng, như:

 • Bảo tức và Lãi chia tích lũy: được công bố hàng năm cao hay thấp dựa trên hoạt động của Quỹ

 • Định kỳ đóng phí: định kỳ đóng phí cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tổng phí đóng của khách hàng trong suốt thời hạn hợp đồng. Đối với các định kỳ phí khác với định kỳ phí năm, để đảm bảo tính công bằng cũng như đảm bảo quyền lợi bảo hiểm, thì tổng phí mà khách hàng phải đóng sẽ cao hơn so với các hợp đồng có định kỳ phí năm. Điều này cũng góp phần tạo ra sự chênh lệch giữa quyền lợi đáo hạn hoặc quyền lợi khi sự kiện bảo hiểm xảy ra so với tổng phí đóng.

 • Hợp đồng có tạm ứng từ giá trị hoàn lại: Khi yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại, một phần giá trị tài sản đầu tư của hợp đồng giảm, lãi đầu tư giảm, nhưng công ty vẫn phải đảm bảo mức lãi tích lũy ghi nhận cho hợp đồng bảo hiểm như tình trạng không có tạm ứng (đầy đủ giá trị). Do đó, khách hàng sẽ phải trả lãi khi tạm ứng giá trị hoàn lại từ hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc quyền lợi đáo hạn có thể thấp hơn so với tổng phí đóng.

 • Hợp đồng bị tăng phí: Đối với trường hợp khách hàng có điều kiện sức khỏe dưới chuẩn hoặc thuộc nhóm nghề nghiêp có rủi ro cao, phần chi phí được trích để chi trả quyền lợi bảo vệ sẽ cao hơn so với người có sức khỏe tốt hoặc thuộc nhóm nghề nghiệp ít rủi ro. Do vậy để đảm bảo tính công bằng giữa các nhóm khách hàng, thì tổng phí mà khách hàng phải đóng sẽ cao hơn so với các hợp đồng có phí chuẩn, dẫn tới quyền lợi đáo hạn có thể thấp hơn tổng phí thực đóng.

Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư

Năm 2022

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ ngày 1 tháng 04 năm 2022

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/04/2022 như sau:

Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT and PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 4,5%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 6,5%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 4,5%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,5%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm không tham gia chia lãi - áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2022

 • Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,5%/ năm

 

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;

 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

Năm 2021

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ ngày 1 tháng 04 năm 2021

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/04/2021 như sau:

A. Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,0%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 7,0%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

B. Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,0%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 9,0%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;

 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

 

 

Năm 2020

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ 1/10/2020

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 như sau:

A. Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 7,5%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

B. Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 9,0%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;
 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ 1/4/2020

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/04/2020 như sau:

A. Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 7,5%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

B. Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 10,0%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;
 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).
Năm 2019

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm PRU–TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG/ PRU–KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho 02 sản phẩm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG có hiệu lực từ ngày 27/10/2019 như sau:

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 6,0%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,0%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;

 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

Năm 2018

Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư từ 01/12/2018

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2018 như sau:

 • Đối với các khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

 • Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 6,0%/năm

Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng):10,5%/năm