Thông tin các Quỹ đầu tư

Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi cung cấp cho khách hàng giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống, đồng thời kế hoạch tích lũy tài chính dài hạn với rủi ro đầu tư thấp để chuẩn bị cho các dự định trong tương lai.
Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Mục tiêu, chính sách đầu tư của quỹ

Phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác nhau sẽ được tập hợp vào một quỹ. Quỹ này được gọi quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.

Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi được Prudential đầu tư phần lớn vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và một phần vào tiền gửi ngân hàng và cổ phiếu. Lợi nhuận thu về được chia cho Bên mua bảo hiểm bằng hình thức bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và minh bạch.

Những điều cần biết về sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi

Bảng cập nhật thông tin thường niên
quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Tin tức báo chí

Câu hỏi thường gặp

1. Bảo tức và Bảo tức tích lũy là gì?

Bảo tứckhoản lãi chia không đảm bảo và được công bố hàng năm dựa trên kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi (sau đây gọi là “Quỹ”). Các khoản Bảo tức đã công bố hằng năm cho khách hàng sẽ được giữ nguyên và tích lũy. Mức bảo tức công bố sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động thực tế của Quỹ ở năm liền kề trước đó và có thể sẽ bằng 0 (không).

Lãi suất của trái phiếu Chính phủ là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của Quỹ vì trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng chủ yếu trong danh mục đầu tư của Quỹ. Đây là loại tài sản dài hạn với mức rủi ro thấp, mang lại lợi nhuận ổn định, phù hợp với tính chất cam kết lâu dài của dòng sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi. Tuy nhiên, trong năm 2023 vừa qua, lãi suất bình quân trái phiếu Chính phủ có xu hướng giảm, cụ thể là trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 10 năm giảm còn 2,91% so với lãi suất bình quân 2,99% của năm 2022.

Bảo tức tích lũy là tổng của các khoản Bảo tức được thông báo cho khách hàng vào mỗi năm dương lịch sau khi khấu trừ các khoản Bảo tức được yêu cầu rút trước (nếu có).
Khách hàng có thể yêu cầu rút trước một phần hoặc toàn bộ khoản Bảo tức tích lũy của Hợp đồng kể từ sau ngày kỷ niệm năm Hợp đồng thứ 02. Giá trị thực tế tối đa của khoản bảo tức tích lũy có thể rút trước sẽ được tính toán tại thời điểm khách hàng yêu cầu, và bị ảnh hưởng bởi việc rút trước thời hạn.

Trường hợp khách hàng không có yêu cầu rút trước hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, Bảo tức sẽ được tích lũy mỗi năm và khách hàng sẽ nhận được toàn bộ khi Prudential chi trả các quyền lợi bảo hiểm (khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc khi xảy ra sự kiện bảo hiểm) được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm/hợp đồng.

2. Điều kiện để hợp đồng được chia bảo tức 2023 là gì và bảo tức năm 2023 của Hợp đồng như thế nào?

Để được chia Bảo tức 2023, các Hợp đồng phải thỏa các điều kiện sau:

 • Hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi (xem thông tin tại câu 6);và
 • Hợp đồng có ngày hiệu lực trước 01/01/2024; và
 • Hợp đồng đang còn hiệu lực vào ngày công bố bảo tức 01/04/2024.

Lưu ý: Các Hợp đồng đã bị mất hiệu lực hoặc được duy trì với số tiền bảo hiểm giảm hoặc được duy trì hiệu lực hợp đồng mà không cần đóng phí sẽ không được chia bảo tức. Tuy nhiên, bảo tức tích lũy đã công bố ở những năm trước đó cho các Hợp đồng này vẫn được giữ nguyên và tích lũy.

Bảo tức năm 2023 sẽ được tính toán dựa trên:

 • Tỷ lệ bảo tức công bố của năm 2023 (xem thông tin tại câu 6);
 • Số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi (*), hiệu lực tại thời điểm 31/12/2023;
 • Bảo tức tích lũy (nếu có) tính đến thời điểm 31/12/2022;
 • Tỷ lệ thời gian hợp đồng đã nộp phí bảo hiểm trong năm 2023 (**).

 

Ghi chú:

(*) Số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi được tính như sau:

 • Đối với Hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm Phú-An Lộc, Số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi được tính như sau:

 • Trước khi quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả, Số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi bằng 200% Số tiền bảo hiểm.

 • Sau khi quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả, Số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi bằng 100% Số tiền bảo hiểm.

 • Đối với Hợp đồng bảo hiểm của các sản phẩm chính tham gia chia lãi khác, Số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi bằng 100% Số tiền bảo hiểm.

(**) Tỷ lệ thời gian hợp đồng đã nộp phí bảo hiểm trong năm 2023 = (n)/365.

(n) được xác định như sau:

 • Nếu Hợp đồng hiệu lực trong năm 2023: (n) = (Ngày đến hạn đóng phí tiếp theo - Ngày hiệu lực)

 • Nếu Hợp đồng hiệu lực trước 2023 và Ngày đến hạn đóng phí tiếp theo trước ngày 01/01/2024: (n) = (Ngày đến hạn đóng phí tiếp theo - 31/12/2022)

 • Nếu Hợp đồng hiệu lực trước 2023 và  Ngày đến hạn đóng phí tiếp theo sau ngày 31/12/2023: (n) = 365

3. Vì sao có sự khác biệt giữa lãi suất ngân hàng và tỉ lệ bảo tức Prudential công bố?

Bên cạnh mục tiêu tích lũy, sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ tài chính cho Khách hàng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Do do, các loại tài sản dài hạn với mức rủi ro thấp và mang lại lợi nhuận ổn định sẽ được tập trung đầu tư nhằm phù hợp với tính chất cam kết lâu dài của dòng sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi.

Tài sản có thu nhập cố định được ưu tiên đầu tư, cụ thể là Trái phiếu Chính phủ (“TPCP”) chiếm gần 70% tỷ trọng đầu tư của Quỹ trong năm 2023. Tuy nhiên, việc lãi suất TPCP sụt giảm xuống mức thấp hơn mức lãi suất ngân hàng gây bất lợi cho tình hình hoạt động của Quỹ, dẫn đến lợi nhuận chia cho Chủ Hợp đồng cũng bị ảnh hưởng tương ứng.

4. Lãi chia cuối hợp đồng là gì và nguồn gốc của Lãi chia cuối hợp đồng?

Lãi chia cuối hợp đồng: là phần lãi chia bổ sung một lần không đảm bảo (và có thể bằng 0) được công bố hàng năm và được dự kiến sẽ chi trả khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc vào thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản (như tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn). Lãi chia cuối hợp đồng chỉ có giá trị tại thời điểm chi trả. Lãi chia cuối hợp đồng được công bố có thể sẽ khác nhau mỗi năm do ảnh hưởng từ kết quả hoạt động của Quỹ.

Nguồn gốc của các khoản Lãi chia cuối hợp đồng: Phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi sẽ được tập hợp vào một Quỹ gọi là Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Tài sản của Quỹ này được đem đi đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư dài hạn, có mức rủi ro thấp và mang lại lợi nhuận ổn định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng… Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư sau khi trừ đi các khoản chi phí (như chi phí phát hành và quản lý hợp đồng, chi phí trích lập dự phòng và các quyền lợi bảo hiểm phát sinh mỗi năm) sẽ được chia cho Bên mua bảo hiểm như một khoản lãi chia không đảm bảo gọi là Bảo tức và Lãi chia cuối hợp đồng dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và minh bạch. Kết quả hoạt động của quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi sẽ được tổng kết hàng năm để làm cơ sở tính bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng.

5. Điều kiện được nhận lãi chia cuối hợp đồng?

Lãi chia cuối hợp đồng chỉ được áp dụng chi trả cho các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi (xem thông tin tại câu 6).

Lãi chia cuối hợp đồng công bố cho năm 2023 được áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm tham gia chia lãi còn hiệu lực tại thời điểm công bố; đáo hạn hoặc xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong khoảng thời gian từ 01/04/2024 đến 31/03/2025. Tỷ lệ lãi chia cuối hợp đồng được tính toán dựa trên khả năng chi trả của Quỹ, phù hợp với thiết kế của từng sản phẩm, đảm bảo tính công bằng của lãi chia sau khi xem xét đến kỳ vọng hợp lý của khách hàng cũng như phần đóng góp của từng nhóm hợp đồng cho Quỹ. Việc tính toán như trên đúng về mặt chuyên môn và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về việc quản lý Quỹ, được phê duyệt bởi Hội đồng thành viên của Prudential.

6. Khách hàng có thể xem thông tin bảo tức, lãi chia cuối hợp đồng và thông tin về tinh hình hoạt động của Quỹ ở đâu và khi nào?

Xem thông tin bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng qua:

Thời gian gửi

Kênh gửi

Bảng thông tin thường niên (APS) cung cấp các thông tin của hợp đồng bao gồm bảo tức được chia, bảo tức tích lũy

Thư APS của các hợp đồng có tham gia chia lãi sẽ gửi đến Khách hàng theo các đợt như sau:

 • Các hợp đồng có Ngày hiệu lực từ ngày 01/01 cho đến 30/06 sẽ được gửi đến Khách hàng từ tháng 05/2024 đến cuối tháng 06/2024.

 • Các hợp đồng có Ngày hiệu lực từ 01/07 cho đến 31/12 sẽ được gửi đến Khách hàng trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng 30 ngày.

Thư điện tử (Email) và các kênh khác theo thứ tự ưu tiên (*) như sau:

1.Ưu tiên 1: Gửi tin nhắn qua ứng dụng Zalo đối với Khách hàng đã đăng ký nhận thông tin hợp đồng bảo hiểm qua Zalo

2. Ưu tiên 2: Gửi tin nhắn tới số điện thoại đối với Khách hàng chưa đăng ký Zalo.

3. Ưu tiên 3: Gửi thư giấy đối với Khách hàng chưa đăng ký Zalo và Số điện thoại với Prudential

* Bên cạnh đó, Bảng tổng hợp thông tin thường niên của tất cả các hợp đồng còn hiệu lực sẽ được lưu trữ trong tài khoản Cổng thông tin PRUOnline của khách hàng (phiên bản website lẫn ứng dụng di động).

 

Báo cáo thường niên Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi cung cấp các thông về tình hình hoạt động của Quỹ

 

Báo cáo công bố vào 01/04 hàng năm.

Công bố tại website: https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-cac-quy-dau-tu/quy-chu-hop-dong/

Thông báo công bố bảo tức, lãi chia cuối hợp đồng cho các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi năm

Thông báo công bố vào 01/04 hàng năm.

Xem chi tiết Thông báo công bố bảo tức, lãi chia cuối hợp đồng cho các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi năm 2023 tại đây

7. Tại sao bảo tức công bố/ lãi chia công bố lại thấp hơn mức trong Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, có phải Prudential làm ăn thua lỗ không?

Prudential vẫn đang tập trung vào những khoản đầu tư trong dài hạn và có tính an toàn cao, đây cũng là đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ và là thế mạnh của Prudential.

Bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng được ghi trong Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm là khoản lãi chia không đảm bảo, mang tính minh họa và tham khảo. Trên thực tế, bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng sẽ khác nhau từng năm và phụ thuộc chủ yếu vào tình hình hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Trong danh mục đầu tư dài hạn thì trái phiếu chính phủ là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi, dẫn đến Bảo tức công bố thường sẽ có cùng xu hướng với biến động của trái phiếu Chính phủ.

Lãi suất trái phiếu chính phủ giảm từ năm 2022 đến cuối năm 2023. Cụ thể: lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm từ 4,65% tại cuối năm 2022 xuống còn 2,20% tại cuối năm 2023 (nguồn: Kho bạc Nhà nước). Lãi suất bình quân trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm trong năm 2023 chỉ đạt bình quân là 2,91%. Do đó, mức bảo tức công bố/ lãi chia công bố của Prudential có thể thấp hơn so với minh họa, và đây cũng là tình hình chung của toàn thị trường.

8. Bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng là quyền lợi không đảm bảo, vậy quyền lợi nào được đảm bảo khi tham gia hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi?

Tùy thuộc vào thiết kết của sản phẩm, Khách hàng sẽ được nhận các quyền lợi đảm bảo sau:

 • Khách hàng được đảm bảo về tài chính thông qua các quyền lợi bảo hiểm rủi ro được chi trả dựa theo Số tiền bảo hiểm của hợp đồng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

 • Quyền lợi tiền mặt hoặc quyền lợi đáo hạn nhằm chu toàn kế hoạch dài hạn đã đặt ra khi tham gia sản phẩm bảo hiểm.

(Các quyền lợi đảm bảo trên đều được quy định chi tiết trong Quy tắc và Điều khoản hợp đồng)

9. Giá trị đáo hạn của hợp đồng phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đáo hạn của hợp đồng, đặc biệt là so với tổng mức phí đóng của Khách hàng, như:

 • Bảo tức và Lãi chia tích lũy: được công bố hàng năm cao hay thấp dựa trên kết quả hoạt động của Quỹ

 • Định kỳ đóng phí: định kỳ đóng phí cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tổng phí đóng của khách hàng trong suốt thời hạn hợp đồng. Đối với các định kỳ phí khác với định kỳ phí năm, để đảm bảo tính công bằng cũng như đảm bảo quyền lợi bảo hiểm, thì tổng phí mà khách hàng phải đóng sẽ cao hơn so với các hợp đồng có định kỳ phí năm. Điều này cũng góp phần tạo ra sự chênh lệch giữa quyền lợi đáo hạn hoặc quyền lợi khi sự kiện bảo hiểm xảy ra so với tổng phí đóng.

 • Hợp đồng có tạm ứng từ giá trị hoàn lại: Khi yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại, một phần giá trị tài sản đầu tư của hợp đồng giảm, lãi đầu tư giảm, nhưng công ty vẫn phải đảm bảo mức lãi tích lũy ghi nhận cho hợp đồng bảo hiểm như tình trạng không có tạm ứng (đầy đủ giá trị). Do đó, khách hàng sẽ phải trả lãi khi tạm ứng giá trị hoàn lại từ hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc quyền lợi đáo hạn có thể thấp hơn so với tổng phí đóng.

 • Hợp đồng bị tăng phí: Đối với trường hợp khách hàng có điều kiện sức khỏe dưới chuẩn hoặc thuộc nhóm nghề nghiêp có rủi ro cao, phần chi phí được trích để chi trả quyền lợi bảo vệ sẽ cao hơn so với người có sức khỏe tốt hoặc thuộc nhóm nghề nghiệp ít rủi ro. Do vậy để đảm bảo tính công bằng giữa các nhóm khách hàng, thì tổng phí mà khách hàng phải đóng sẽ cao hơn so với các hợp đồng có phí chuẩn, dẫn tới quyền lợi đáo hạn có thể thấp hơn tổng phí thực đóng.

Công bố bảo tức, lãi chia cuối hợp đồng cho các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi

Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư

Năm 2024

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ ngày 1 tháng 04 năm 2024

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/04/2024 như sau:

A. Mức lãi suất đối với các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi

1. Đối với sản phẩm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 • Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy: 4,50%/ năm.
 • Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 6,50%/ năm.

 

2. Đối với sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 • Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy: 4,50%/ năm.
 • Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,50%/ năm.

 

B. Mức lãi suất đối với các sản phẩm bảo hiểm không tham gia chia lãi

 • Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,50%/ năm.

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động; và/hoặc
 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng đã mất hiệu lực trên 06 tháng.
Năm 2023

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ ngày 1 tháng 04 năm 2023

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/04/2023 như sau:

A. Mức lãi suất đối với các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi

1. Đối với sản phẩm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT VÀ PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 • Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 4,75%/ năm.
 • Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 6,75%/ năm.

 

2. Đối với sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 • Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 4,75%/ năm.
 • Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,75%/ năm.

 

B. Mức lãi suất đối với các sản phẩm bảo hiểm không tham gia chia lãi

 • Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,75%/ năm.

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;
 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng đã mất hiệu lực trên 06 tháng.
Năm 2022

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ ngày 1 tháng 04 năm 2022

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/04/2022 như sau:

Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT and PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 4,5%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 6,5%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 4,5%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,5%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm không tham gia chia lãi - áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2022

 • Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,5%/ năm

 

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;

 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

Năm 2021

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ ngày 1 tháng 04 năm 2021

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/04/2021 như sau:

A. Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,0%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 7,0%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

B. Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,0%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 9,0%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;

 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

 

 

Năm 2020

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ 1/10/2020

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 như sau:

A. Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 7,5%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

B. Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 9,0%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;
 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ 1/4/2020

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/04/2020 như sau:

A. Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 7,5%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

B. Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 10,0%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;
 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).
Năm 2019

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm PRU–TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG/ PRU–KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho 02 sản phẩm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG có hiệu lực từ ngày 27/10/2019 như sau:

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 6,0%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,0%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;

 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

Năm 2018

Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư từ 01/12/2018

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2018 như sau:

 • Đối với các khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

 • Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 6,0%/năm

Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng):10,5%/năm