Thông tin các quỹ đầu tư

Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi cung cấp cho khách hàng giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống, đồng thời kế hoạch tích lũy tài chính dài hạn với rủi ro đầu tư thấp để chuẩn bị cho các dự định trong tương lai.
Image alt

Phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác nhau sẽ được tập hợp vào một quỹ. Quỹ này được gọi quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.


Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi được Prudential đầu tư phần lớn vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và một phần vào tiền gửi ngân hàng và cổ phiếu. Lợi nhuận thu về được chia cho Bên mua bảo hiểm bằng hình thức bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và minh bạch.

Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư

Năm 2020

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ 1/10/2020

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 như sau:

A. Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-Khởi Đầu Linh Hoạt and PRU-Tương Lai Tươi Sáng

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 7,5%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

B. Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 9,0%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;
 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi - áp dụng từ 1/4/2020

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 01/04/2020 như sau:

A. Đối với hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT and PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 7,5%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất 

B. Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 5,5%/ năm
 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 10,0%/ năm
 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;
 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).
Năm 2019

Mức lãi suất cho các hợp đồng bảo hiểm PRU–TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG/ PRU–KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất cho 02 sản phẩm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG có hiệu lực từ ngày 27/10/2019 như sau:

 1. Áp dụng đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 6,0%/ năm

 2. Áp dụng cho Khoản giảm thu nhập đầu tư*: 8,0%/ năm

 3. Áp dụng cho Khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

*Lưu ý: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ hoạt động đầu tư bị giảm do

 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại và/hoặc tạm ứng đóng phí tự động;

 • Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm (đã mất hiệu lực trên 06 tháng).

Năm 2018

Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư từ 01/12/2018

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2018 như sau:

 • Đối với các khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất

 • Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 6,0%/năm

Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng):10,5%/năm

Năm 2015

Mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư hiệu lực từ ngày 01/01/2015


Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 như sau:

 • Đối với các khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: 1,20%/ năm

 • Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential:6,75%/ năm

 • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng):11,00%/ năm

 

Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư Q2


Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2015 như sau:

Đối với các khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: 1,20%/ năm
Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential:6,50%/ năm đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng):11,00%/ năm

Năm 2013

Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư 10/2013


Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 như sau:

Đối với các khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: 1,20%/năm;
Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 7,25%/năm;
Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng): 11,25%/năm.

Năm 2012

Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư


Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2012 như sau:

 • Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential:8%/năm

 • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng):12%/năm

 

Prudential thay đổi mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư 4/2012

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2012 như sau:

 • Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 9%/ năm
 • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng): 13%/ năm

 

Prudential thay đổi mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư 01/2012

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 như sau:

 • Đối với các khoản quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 9,75%/năm
 • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng): 13,75%/năm
Năm 2011

Mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ 01/01/2011

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 như sau:

 • Đối với các khoản quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 10,00%/năm
 • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng): 14,00%/năm

 

Prudential thay đổi mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2011 như sau:

 • Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 9,5%/ năm
 • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng): 13,5%/ năm
 • Thông tin về mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư nêu trên được cập nhật tại website của Prudential www.prudential.com.vn; PRU-CONNECT và các Trung tâm Phục vụ Khách hàng Prudential trên toàn quốc.

 

Mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ 01/07/2011

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 như sau:

 • Đối với các khoản quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 9,75%/năm.
 • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng): 13,75%/năm.
Năm 2010

Thay đổi mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư từ ngày 01/04/2010

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2010 như sau:

 • Đối với các khoản quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 10,25%/năm
 • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng): 14,25%/năm

 

Thay đổi mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư từ ngày 01/07/2010

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2010 như sau:

 • Đối với các khoản quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 9,75%/năm.
 • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng): 13,75%/năm
Năm 2009

Thay đổi lãi suất áp dụng định kỳ và khoản giảm thu nhập đầu tư 4/2009

Để phù hợp với hoạt động chung của ngành tài chính-ngân hàng trước những thay đổi về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất mới áp dụng từ ngày 01/04/2009 là:

 • 7,5%/ năm đối với quyền lợi bảo hiểm định kỳ mà khách hàng tích lũy tại công ty; và
 • 11,5%/ năm đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đối với các hợp đồng đã mất hiệu lực trên 6 tháng).

 

Thay đổi lãi suất áp dụng định kỳ và khoản giảm thu nhập đầu tư

Để phù hợp với hoạt động chung của ngành tài chính-ngân hàng trước những thay đổi về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất mới áp dụng từ ngày 01/10/2009 là:

 • 8,0%/ năm đối với quyền lợi bảo hiểm định kỳ mà khách hàng tích lũy tại công ty; và
 • 12,0%/ năm đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đối với các hợp đồng đã mất hiệu lực trên 6 tháng).