Mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ 01/01/2011

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 như sau:

  • Đối với các khoản quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 10,00%/năm
  • Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng): 14,00%/năm
Back to Top