Thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư từ 01/12/2018

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất và khoản giảm thu nhập đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2018 như sau:

  • Đối với các khoản Quyền lợi đáo hạn được tích lũy tại Prudential: không có lãi suất
  • Đối với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential: 6,0%/năm

Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và Phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đã mất hiệu lực trên 6 tháng):10,5%/năm

Back to Top