Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý I/2015 của các sản phẩm

Tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 1 năm 2015 của PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnh7,5%/ năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng cho tất cả các hợp đồng sản phẩm PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnhđang có hiệu lực vào các ngày tính lãi 26 mỗi tháng trong quý 1 năm 2015, bắt đầu từ ngày 26/01/2015.

Các hợp đồng chấm dứt hiệu lực sau ngày 26/12/2014 cũng được áp dụng mức lãi suất đầu tư này tính từ ngày 26/12/2014 đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng.

Back to Top