Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Một số thông tin cần lưu ý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1. Một số định nghĩa quan trọng

Thời hạn hợp đồng (hay Thời hạn bảo hiểm) là khoảng thời gian Khách hàng được bảo hiểm. Thời hạn hợp đồng được tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng đến Ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm (hay Ngày đáo hạn hợp đồng / Ngày hết hạn bảo hiểm).

Ngày đáo hạn hợp đồng (hay Ngày hết hạn bảo hiểm/Ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm): là ngày cuối cùng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực (được ghi rõ trong hợp đồng). Đối với các sản phẩm có quyền lợi đáo hạn, nếu hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và Người được bảo hiểm vẫn còn sống vào ngày đáo hạn hợp đồng, công ty sẽ chi trả 1 lần Quyền lợi đáo hạn hợp đồng tại Ngày đáo hạn hợp đồng.

Thời hạn đóng phí là khoảng thời gian Khách hàng cần đóng phí bảo hiểm để được nhận các quyền lợi tương ứng theo Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

Tùy vào dòng sản phẩm (sản phẩm truyền thống/sản phẩm liên kết đầu tư hoặc sản phẩm chính/sản phẩm bổ trợ), Thời hạn đóng phí có thể bằng hoặc ngắn hơn thời hạn hợp đồng và được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. 

Thời hạn đóng phí dự kiến (áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung/liên kết đơn vị): Là thời hạn Quý khách dự định đóng Phí bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm chính và (các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 đính kèm (nếu có). Đối với sản phẩm bảo hiểm bổ trợ nhóm 2, Thời hạn đóng phí bằng với thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đó.

Các quy định về Thời hạn hợp đồng và Thời hạn đóng phí được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm tương ứng. Cụ thể như bảng dưới đây:

Dòng sản phẩm

Quy định

Ví dụ minh họa

1. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

Bao gồm sản phẩm Liên kết chung và sản phẩm Liên kết đơn vị như:

PRU-Đầu Tư Linh Hoạt

PRU-Chủ Động Cuộc Sống

PRU-Bảo Vệ Tối Ưu

PRU-Hành Trang Trưởng Thành

 • Thời hạn hợp đồng có thể kéo dài tới khi Người được bảo hiểm chính đạt từ 99 - 100 tuổi tùy theo quy định cụ thể từng sản phẩm.

 • Thời hạn đóng phí có thể kéo dài tối đa bằng Thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Khách hàng không bắt buộc phải đóng phí đến hết thời hạn này.

  • Thời hạn đóng phí bắt buộc thông thường là 5 năm hợp đồng đầu tiên.

  • Sau Thời hạn đóng phí bắt buộc, Khách hàng có thể lựa chọn:

   • Linh hoạt đóng phí (tăng/giảm/tạm ngưng đóng phí) tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính theo quy định tại Quy tắc điều khoản sản phẩm; hoặc

   • Tiếp tục duy trì đóng phí theo Thời hạn đóng phí dự kiến (hiện tại được minh họa tại phần “Thông tin chung về Hợp đồng bảo hiểm” và “Phân bổ phí bảo hiểm” của Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm).

 • Khách hàng cần lưu ý việc giảm/tạm ngưng đóng phí trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm có thể bị mất hiệu lực. 

Khách hàng Việt (30 tuổi), tham gia sản phẩm PRU-Đầu Tư Linh Hoạt với thời hạn bảo hiểm đến 99 tuổi. Khi đó:

 • Thời hạn hợp đồng: 69 năm (99 – tuổi tham gia = 99 – 30 = 69)

 • Thời hạn đóng phí: tối đa đến 69 năm (bằng thời hạn hợp đồng)

 

Khách hàng Việt phải đóng phí đầy đủ và đúng hạn trong thời hạn đóng phí bắt buộc (5 năm hợp đồng đầu tiên) và có quyền đóng phí linh hoạt từ năm hợp đồng thứ 6 theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

2. Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp

Danh mục sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp Prudential Việt Nam hiện đang phân phối:

PRU-Cuộc Sống Bình An

PRU-Tương Lai Tươi Sáng

 • Thời hạn hợp đồng cố định theo lựa chọn của Khách hàng tại thời điểm tham gia.

 • Thời hạn đóng phí đươc quy định cụ thể và được xác định ngay tại thời điểm tham gia.

Khách hàng 30 tuổi tham gia sản phẩm PRU-Cuộc Sống Bình An, sản phẩm có thời hạn bảo hiểm đến khi Người được bảo hiểm đạt 75 tuổi, với thời hạn đóng phí dựa vào tuổi tham gia của Người được bảo hiểm. Cụ thể:

 • NĐBH từ 15 – 50 tuổi: 15 năm

 • NĐBH từ 51 – 65 tuổi: 65 - tuổi tham gia

 

Trong ví dụ này, khách hàng 30 tuổi, vậy thời hạn đóng phí sẽ là 15 năm.

3. Các sản phẩm bảo hiểm truyền thống khác

Danh mục sản phẩm bảo hiểm truyền thống khác Prudential Việt Nam hiện đang phân phối:

PRU-An Vui

PRU-Easy365

PRU-iProtect

PRU-Bảo Vệ 24/7

PRU-Nhiệt Đới

PRU-Thiết Thực

PRU-Vui Sống

Phú-Bảo An

 • Các sản phẩm này mang tính chất bảo vệ thuần túy, không có quyền lợi tích lũy/đầu tư và Thời hạn hợp đồng thông thường là ngắn hạn (từ 1 đến 5 năm).

 • Thời hạn đóng phí bằng với Thời hạn hợp đồng. Hợp đồng sẽ mất hiệu lực nếu Khách hàng không đóng phí bảo hiểm khi đến hạn đóng phí.

Khách hàng An tham gia sản phẩm Phú – Bảo An với lựa chọn Thời hạn hợp đồng là 5 năm.

Thời hạn đóng phí của sản phẩm này bằng thời hạn hợp đồng là 5 năm.

 

2. Một số lưu ý quan trọng khác

a. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của khách hàng

Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác và trung thực tất cả các thông tin cần thiết để công ty đánh giá khả năng chấp nhận bảo hiểm. Việc thẩm định sức khỏe, nếu có, không thay thế cho nghĩa vụ kê khai trung thực của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm.

Hợp đồng được phát hành trên cơ sở Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đảm bảo tất cả các thông tin cung cấp tại Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là đầy đủ và chính xác. Thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến việc quyền lợi bảo hiểm sẽ không được chi trả và Hợp đồng có thể bị chấm dứt hiệu lực.

b. Thời gian cân nhắc

Khách hàng có 21 ngày tính từ ngày nhận Hợp đồng (bao gồm ngày nghỉ/lễ/Tết) để:

 • Kiểm tra toàn bộ thông tin của Hợp đồng và gửi yêu cầu điều chỉnh (nếu có)(*); hoặc

 • Thay đổi quyết định tham gia bảo hiểm: Nếu Khách hàng từ chối tham gia bảo hiểm, Hợp đồng sẽ được hủy bỏ và Prudential sẽ hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi), sau khi trừ đi các chi phí khám và xét nghiệm y khoa (nếu có).

  

(*) Các yêu cầu điều chỉnh tham khảo tại:

 • Yêu cầu thay đổi thông tin BMBH: Link

 • Các yêu cầu khác: Link

 

c. Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm

Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm chỉ nhằm minh họa quyền lợi của sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ đính kèm (nếu có), dựa trên các mức lãi suất minh họa (*) giả định có thể đạt được trong tương lai.

Lãi suất đầu tư thực tế có thể thấp hoặc cao hơn mức lãi suất minh họa. Quyền lợi của Khách hàng được xác định dựa trên lãi suất đầu tư thực tế.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, Prudential đảm bảo lãi suất thực tế sẽ không thấp hơn lãi suất cam kết.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chấp nhận mọi rủi ro đầu tư

(*) Lãi suất minh họa giả định không áp dụng đối với sản phẩm truyền thống nêu tại Mục 3 Bảng trên.

d. Giá trị hoàn lại (*)

Là số tiền Khách hàng sẽ được nhận khi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn.

Giá trị hoàn lại sẽ được tính phù hợp với cơ sở kỹ thuật đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

(*) Chỉ áp dụng cho những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có Giá trị hoàn lại.

e. Điều khoản loại trừ

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện xảy ra thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bao gồm các trường hợp như: tự tử trong vòng hai năm kể từ ngày hiệu lực hoặc khôi phục hiệu lực gần nhất, hành vi phạm tội, tình trạng tồn tại trước, v.v. Các trường hợp loại trừ áp dụng chung cho tất cả Khách hàng được quy định chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm.

Các trường hợp loại trừ đặc biệt (nếu có) sẽ được nêu tại văn bản thỏa thuận giữa Prudential và Khách hàng (nếu có).

f. Thời gian chờ

Thời gian chờ là khoảng thời gian mà sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian đó sẽ không được Prudential chi trả quyền lợi bảo hiểm. Thời gian chờ được quy định chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm. Thời gian chờ được tính từ ngày sản phẩm bắt đầu có hiệu lực, hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất (tùy vào ngày nào đến sau).

g. Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Khách hàng có thể lựa chọn tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đính kèm theo hợp đồng bảo hiểm chính để gia tăng quyền lợi bảo vệ. Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ trợ không phải là điều kiện bắt buộc để duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính.

Các nội dung trên đây chỉ mang tính chất tóm lược. Để có thông tin chi tiết và đầy đủ, vui lòng tham chiếu Quy tắc và Điều khoản sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê duyệt.