Ứng trước quyền lợi đáo hạn 2017

Từ ngày 01/04/2017 đến hết ngày 30/09/2017, Khách hàng có thể yêu cầu ứng trước quyền lợi đáo hạn của hợp đồng và được miễn lãi phát sinh để đóng phí bảo hiểm đầu tiên và/hoặc phí bảo hiểm đóng thêm (top up) cho hợp đồng mới [i]:

 

  • Tổng số tiền ứng trước không vượt quá 80% giá trị đáo hạn ước tính;
  • Thời gian ứng trước quyền lợi đáo hạn tối đa là 04 (bốn) tháng trước ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm;
  • Phí bảo hiểm qui năm (APE) của Hợp đồng bảo hiểm mới phải từ 10.000.000 đồng;

 

Chương trình không áp dụng ứng trước quyền lợi đáo hạn đối với các hợp đồng của sản phấm thuộc dòng sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung, Bảo hiểm liên kết đơn vị và Bảo hiểm hưu trí

 

[i] Áp dụng cho các Khách hàng đáp ứng điều kiện quy định tại Chi tiết chương trình.

Back to Top