PRU-An Vui

Các câu hỏi thường gặp
về sản phẩm

1. Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI có thể được đính kèm với sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ nào?

Khi tham gia PRU-AN VUI, khách hàng chỉ có thể đính kèm với:

 • Sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE - Chương trình Chăm sóc Nâng cao nếu chọn Kế hoạch Phổ thông; hoặc

 • Sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản nếu chọn Kế hoạch Tiết kiệm.

Chương trình chăm sóc của các sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ nêu trên sẽ được giữ cố định trong suốt thời gian tham gia PRU-AN VUI.

Các sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ khác của Prudential không áp dụng đính kèm với PRU-AN VUI.

2. Định kỳ đóng phí của Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI như thế nào?

Định kỳ đóng phí của Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI là định kỳ phí năm.

3. Một Người được bảo hiểm (“NĐBH”) có thể tham gia bao nhiêu gói bảo hiểm PRU-AN VUI?

Mỗi NĐBH chỉ có thể tham gia 1 gói bảo hiểm PRU-AN VUI.

4. Đồng chi trả là gì? Khi nào áp dụng Đồng chi trả?

Đồng chi trả là tỷ lệ phần trăm tính trên Chi phí y tế thực tế mà khách hàng (Bên mua bảo hiểm – “BMBH”) chịu trách nhiệm chi trả cho mỗi sự kiện bảo hiểm.

Khi sử dụng Quyền lợi gia tăng trong Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông), khách hàng sẽ đồng chi trả 30% Chi phí y tế thực tế.

Prudential sẽ thanh toán phần Chi phí y tế thực tế còn lại sau khi áp dụng Đồng chi trả cho khách hàng. Chi phí y tế thực tế được công ty chi trả sẽ không vượt quá Giới hạn bảo hiểm tối đa hàng năm và các Giới hạn bảo hiểm phụ trong Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông).

5. Quyền lợi gia tăng trong Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông) là gì?

Trong trường hợp Giới hạn bảo hiểm tối đa cho Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông) đã được chi trả hết, NĐBH có thể tiếp tục được hưởng tối đa đến 100% Giới hạn bảo hiểm tối đa của Điều trị Nội trú cho việc nằm viện sau với điều kiện:

 • Nguyên nhân nằm viện không liên quan đến hoặc không phải do biến chứng của một nguyên nhân nằm viện trước đó, tính từ lúc bắt đầu tham gia PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông); và

 • BMBH đồng chi trả 30% chi phí y tế thực tế.

Quyền lợi gia tăng được áp dụng một lần trong mỗi năm hiệu lực của sản phẩm (có thể tách thành nhiều lần chi trả) và không cộng dồn qua năm hiệu lực tiếp theo.

Ví dụ: Anh A - 30 tuổi tham gia Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông) có giới hạn Quyền lợi điều trị Nội trú 200 triệu đồng/năm. Năm 33 tuổi, Anh A phải nằm viện điều trị, Anh A sẽ được chi trả Quyền lợi Điều trị Nội trú và đồng thời nhận Quyền lợi gia tăng (thuộc Quyền lợi Điều trị nội trú) tương ứng như bảng sau:

Ngày nằm viện

Nguyên nhân nằm viện

Chi phí y tế một đợt nằm viện

Prudential chi trả

Giới hạn bảo hiểm tối đa còn lại

01/03/2020

Đau tim

150 triệu (vượt giới hạn một đợt nằm viện 100 triệu)

100 triệu

200 triệu – 100 triệu =100 triệu

01/04/2020

Đau tim lần nữa

150 triệu (vượt giới hạn một đợt nằm viện 100 triệu)

100 triệu

100 triệu – 100 triệu =0 Quyền lợi gia tăng bắt đầu được kích hoạt với giới hạn bảo hiểm tối đa là 200 triệu sẽ được sử dụng cho các lần yêu cầu bồi thường tiếp theo trong năm hiệu lực của hợp đồng nếu nguyên nhân nằm viện không thuộc các nguyên nhân đã chi trả trước đó tính từ lúc bắt đầu tham gia PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông)

01/06/2020

Viêm ruột thừa

50 triệu

70% x 50 triệu = 35 triệu (chưa vượt mức giới hạn 100 triệu và theo quy định của QL gia tăng, BMBH đồng chi trả 30%)

200 triệu – 35 triệu = 165 triệu

01/07/2020

Gãy xương

120 triệu

70% x 120 triệu = 84 triệu (chưa vượt giới hạn tối đa một đợt nằm viện 100 triệu và theo quy định của QL gia tăng, BMBH đồng chi trả 30%)

165 triệu – 84 triệu = 81 triệu

01/08/2020

Biến chứng từ lần viêm ruột thừa ngày 01/06/2020 hoặc Đau tim lần nữa

50 triệu

Prudential không chi trả cho lần nhập viện này do nguyên nhân nhập viện thuộc nguyên nhân đã chi trả trước đó (viêm ruột thừa hoặc Đau tim).

81 triệu – 0 = 81 triệu Từ 1/8/2020 tới hết năm hiệu lực của Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông), nếu anh A không tiếp tục điều trị nội trú phần 81 triệu quyền lợi bảo hiểm còn lại này sẽ không được cộng dồn vào năm hiệu lực tiếp theo. Sang năm hiệu lực tiếp theo của Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông), giới hạn bảo hiểm tối đa hàng năm của quyền lợi gia tăng sẽ được tính lại từ 200 triệu.

6. Những điều kiện khi áp dụng Quyền lợi gia tăng là gì?

Các điều kiện khi áp dụng Quyền lợi gia tăng gồm:

 • Giới hạn bảo hiểm tối đa cho Điều trị Nội trú đã được chi trả hết.

 • Việc nằm viện không liên quan đến hoặc không phải là do biến chứng của một nguyên nhân nằm viện trước đó

 • BMBH chịu trách nhiệm Đồng chi trả 30% trên Chi phí y tế thực tế. Trong trường hợp Prudential không phải là bên chi trả quyền lợi bảo hiểm đầu tiên, Prudential sẽ chi trả Chi phí y tế thực tế trừ đi các khoản đã được chi trả theo các chương trình bảo hiểm khác, như là bảo hiểm y tế nhà nước hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên theo nhóm. Số tiền được chi trả, trong mọi trường hợp, sẽ không vượt quá 70% Chi phí y tế thực tế.

 • Các Giới hạn phụ được thể hiện trên Bảng chi tiết Quyền lợi bảo hiểm sẽ được áp dụng lại từ đầu cho Quyền lợi gia tăng này.

 • Quyền lợi gia tăng này được áp dụng một lần duy nhất cho một Năm hiệu lực và không được cộng dồn qua Năm hiệu lực tiếp theo.

7. Đối với các điều kiện áp dụng cho Quyền lợi gia tăng, hãy cho ví dụ cụ thể về khoản tiền Prudential có thể chi trả khi Prudential không phải là bên chi trả quyền lợi bảo hiểm đầu tiên?

Anh A – 30 tuổi, tham gia Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông) với Giới hạn bảo hiểm tối đa cho Quyền lợi Điều trị Nội trú là 200 triệu đồng/năm. Vào một năm hiệu lực của Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông), sau khi Giới hạn bảo hiểm tối đa của Quyền lợi Điều trị nội trú đã được chi trả hết, anh A tiếp tục nằm viện điều trị Bệnh (Bệnh này không liên quan và không phải là do biến chứng của nguyên nhân nằm viện trước đó) với Chi phí y tế thực tế là 8 triệu đồng.

Bên cạnh Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông), anh A còn có Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe mà công ty mua cho. Xét 2 tình huống công ty anh A đã chi trả trước với hạn mức 5 triệu hoặc 2 triệu, anh A sẽ được Prudential chi trả quyền lợi như sau:

Tình huống

Chi phí y tế thực tế

Thanh toán bảo hiểm của công ty anh A

Khoản còn lại chưa được thanh toán

70% của Chi phí y tế thực tế

Chi phí được chi trả bởi Prudential

 

(a)

(b)

(c)= (a)-(b)

(d) =70%*(a)

(e)=Giá trị nhỏ hơn giữa (c) và (d)

1

8 triệu

5 triệu

3 triệu

5.6 triệu

3 triệu

2

8 triệu

2 triệu

6 triệu

5.6 triệu

5.6 triệu

8. Cho ví dụ cụ thể về quy định Phụ cấp nằm viện tại Bệnh viện công có nằm trong hạn mức Chi phí Giường và Phòng?

Ví du: Khách hàng tham gia PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông), tổng chi phí (bao gồm Chi phí Giường và Phòng, Chi phí Giường cho thân nhân và Phụ cấp nằm viện Bệnh viện công(a)) được chi trả cho 1 ngày nằm viện tại Bệnh viện công với 2 tình huống như sau:

Đơn vị: VNĐ

Tình huống

1

2

Công thức

Chi phí thực tế Giường và Phòng của Khách hàng (1)

800.000

1.150.000

 

Prudential chi trả cho Chi phí Giường và Phòng (2)

800.000

1.150.000

(2) = (1) nhưng không quá 1.250.000(b)

Giới hạn bảo hiểm tối đa còn lại của Chi phí Giường và Phòng (3)

450.000

100.000

(3) = 1.250.000 – (2)

Prudential chi trả Trợ cấp nằm viện Bệnh viện công (4)

250.000

100.000

(4) = 250.000(c) nhưng không quá (3)

Tổng chi phí do Prudential chi trả

1.050.000

1.250.000

(5) = (2) + (4)

Lưu ý:

 1. Phụ cấp nằm viện Bệnh viện công chỉ được chi trả khi Người được bảo hiểm Điều trị Nội trú tại Bệnh viện công tại Việt Nam từ 3 (ba) ngày trở lên.

 2. Giới hạn bảo hiểm phụ của Chi phí Giường và Phòng + Trợ cấp nằm viện Bệnh viện công đối với Chương trình bảo hiểm Nâng cao là 1.250.000 VNĐ

 3. Quyền lợi Trợ cấp nằm viện Bệnh viện công là 250.000 VNĐ

9. Prudential sẽ chi trả như thế nào trong trường hợp NĐBH chính của PRU-AN VUI tử vong?

Trường hợp NĐBH chính của PRU-AN VUI tử vong (không thuộc trường hợp loại trừ) khi hợp đồng vẫn đang còn hiệu lực, và chưa có yêu cầu bồi thường Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước đó, Prudential sẽ chi trả tùy theo Kế hoạch bảo hiểm như sau:

 • Với Kế hoạch Phổ thông: Prudential sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm 400 triệu đồng.

 • Với Kế hoạch Tiết kiệm: Prudential sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng.

10. Prudential sẽ chi trả như thế nào trong trường hợp NĐBH chính của PRU-AN VUI bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn?

Trường hợp NĐBH chính của PRU-AN VUI bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (không thuộc trường hợp loại trừ) khi hợp đồng bảo hiểm vẫn đang còn hiệu lực, Prudential sẽ chi trả tùy theo Kế hoạch bảo hiểm như sau:

 • Với Kế hoạch Phổ thông: Prudential sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm 400 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm được chia làm 10 lần, mỗi lần 40 triệu đồng, và được chi trả trong vòng 10 năm tính từ ngày xảy ra Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

 • Với Kế hoạch Tiết kiệm: Prudential sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm được chia làm 10 lần, mỗi lần 10 triệu đồng, và được chi trả trong vòng 10 năm tính từ ngày xảy ra Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

 

Nếu Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc NĐBH không may tử vong (không thuộc trường hợp loại trừ) khi chưa nhận hết 10 lần chi trả, Prudential sẽ trả các khoản tiền còn lại một lần.

11. Thời gian chờ của Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI là gì và được tính như thế nào?

Thời gian chờ là thời gian mà sự kiện bảo hiểm nếu có xảy ra sẽ không được chi trả; tính từ Ngày hiệu lực đầu tiên hoặc Ngày khôi phục hiệu lực, áp dụng ngày nào đến sau. Trường hợp việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm có liên quan đến nhiều hơn một Thời gian chờ, Thời gian chờ dài nhất sẽ được áp dụng.

Thời gian chờ cho Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI là 30 ngày, trừ các trường hợp:

 • Tai nạn: không áp dụng thời gian chờ

 • Bệnh đặc biệt, Điều trị ung thư, Cấy ghép nội tạng: 90 ngày

 • Biến chứng thai sản (PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông)): 270 ngày

12. Bảo lãnh viện phí là gì? Khách hàng sử dụng như thế nào?

Khi tham gia Sản phẩm bảo hiểm PRU-AN VUI, khách hàng sẽ được cung cấp Thẻ Chăm sóc sức khỏe của Prudential. Thẻ này có hiệu lực trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Thẻ Chăm sóc sức khỏe có thể được sử dụng ở cả hai hình thức là thẻ cứng được gửi đến khách hàng ngay sau khi hợp đồng được phát hành hoặc thẻ điện tử được hiển thị trong tài khoản Cổng thông tin khách hàng PRUOnline <http://khachhang.prudential.com.vn>.

Khách hàng cần trình Thẻ Chăm sóc sức khỏe cứng hoặc điện tử này khi tới điều trị y tế tại các cơ sở y tế nằm trong hệ thống liên kết với Prudential và đối tác INSMART* của Prudential. Nếu khách hàng thuộc đối tượng được bảo lãnh viện phí, Prudential (hoặc INSMART) sẽ trả trực tiếp các chi phí điều trị y tế phát sinh cho cơ sở y tế. Xem quy trình bảo lãnh viện phí và danh sách cơ sở y tế áp dụng tại đây.

*Công ty TNHH Insmart được chỉ định để giải quyết quyền lợi bảo hiểm sức khỏe của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Khách hàng mua sản phẩm PRU-AN VUI có thể liên hệ Insmart qua đường dây nóng 1800 6289 hoặc email chamsocsuckhoe@prudential.com.vn để được hỗ trợ bảo lãnh viện phí.

13. Khách hàng có thể đến Bệnh viện/Phòng khám nào để có thể sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí của Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI?

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí tại các Bệnh viện và Phòng khám thuộc hệ thống liên kết với Prudential và đối tác INSMART của Prudential. Danh sách các Bệnh viện và Phòng khám thuộc hệ thống Bảo lãnh viện phí dành cho sản phẩm PRU-AN VUI được cập nhật thường xuyên tại mục Chăm sóc khách hàng, phần Giải quyết quyền lợi bảo hiểm – Bảo lãnh viện phí trên Trang thông tin điện tử chính thức của Prudential: www.prudential.com.vn

14. Nếu khách hàng đi khám ở những Bệnh viện/Phòng khám nằm ngoài hệ thống hợp tác của Prudential thì có được chi trả các chi phí y tế thực tế không?

Đối với các chi phí y tế phát sinh ở những Bệnh viện/Phòng khám nằm ngoài hệ thống liên kết với Prudential, khách hàng sẽ không được Bảo lãnh viện phí. Khách hàng vui lòng tự chi trả cho Bệnh viện/Phòng khám và thu thập toàn bộ chứng từ y tế, hóa đơn và nộp cùng với hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho Prudential để được thẩm định chi trả.

15. Thẻ Chăm sóc sức khỏe của PRU-AN VUI có thể thay thế bằng Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Giấy khai sinh không?

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Giấy khai sinh không có chức năng thay thế cho Thẻ Chăm sóc sức khỏe. Khi nhập viện, khách hàng cần xuất trình cho cơ sở y tế (có dịch vụ Bảo lãnh viện phí) cả 2 loại chứng từ này:

 • Thẻ Chăm sóc sức khỏe (thẻ cứng hoặc thẻ điện tử tại Cổng thông tin khách hàng PRUOnline). Bệnh viện sẽ dựa vào thông tin trên thẻ để xác định quyền lợi bảo hiểm của khách hàng.

 • Bản gốc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, Giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 14 tuổi để giúp bệnh viện xác định nhân thân của khách hàng trùng khớp với thông tin trên Thẻ Chăm sóc sức khỏe.

 

Do đó Khách hàng cần lưu ý đem theo cả 2 loại chứng từ trên khi sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí.

Để được hỗ trợ về bảo lãnh viện phí cho Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI, Khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 6289.

16. Quy định về đính kèm/ hủy bỏ sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ* trong PRU-AN VUI như thế nào?

*Sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ của PRU-AN VUI được quy định là Chương trình chăm sóc Nâng cao của PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE đối với Kế hoạch Phổ thông, và là Bảo hiểm Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản đối với Kế hoạch Tiết kiệm.

Trong 21 ngày cân nhắc:

Đối với NĐBH chính: nếu NĐBH chính hủy sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ của PRU-AN VUI, thì Hợp đồng bảo hiểm PRU-AN VUI cũng sẽ bị hủy bỏ.

Đối với NĐBH bổ sung: Được đính kèm/ hủy sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ tương ứng với từng kế hoạch bảo hiểm PRU-AN VUI

Sau 21 ngày cân nhắc:

NĐBH chính và NĐBH bổ sung có thể hủy sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ của PRU-AN VUI vào bất kỳ lúc nào.

Việc đính kèm sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ cho Hợp đồng PRU-AN VUI đang có hiệu lực sẽ được Công ty thông báo sau.

17. Khi tham gia PRU-AN VUI, phí bảo hiểm của Gói bảo hiểm sức khỏe có thay đổi không? Nếu có, sự thay đổi này có thể hiện trên Bảng minh họa/ Giấy chứng nhận bảo hiểm hay không?

Kế hoạch Phổ thông của PRU-AN VUI bao gồm Quyền lợi Điều trị Nội trú từ Chương trình Chăm sóc Nâng cao của sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE; tương tự, Kế hoạch Tiết kiệm bao gồm Quyền lợi Điều trị Nội trú từ sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản.

Do sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE và sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản được gia hạn hàng năm, nên Phí bảo hiểm có thể sẽ thay đổi dựa theo tuổi thực tế của khách hàng tại thời điểm gia hạn.

Khách hàng vui lòng tham khảo mức phí theo độ tuổi tại Trang Thông tin chung của Bảng minh họa. Giấy chứng nhận bảo hiểm chỉ thể hiện Phí tại thời điểm khách hàng tham gia.

18. Khi tham gia PRU-AN VUI, khách hàng có thể điều chỉnh Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi Tử vong/ Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn không?

Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI không áp dụng điều chỉnh Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm Tử vong/ Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

19. Khách hàng cần cung cấp giấy tờ gì khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm?

Khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Khách hàng cần cung cấp các giấy tờ sau:

a) Đối với Điều trị Nội trú

 • Giấy yêu cầu bồi thường

 

 • Bản sao chứng từ y tế:

-   Giấy ra viện;
-   Giấy chứng nhận phẫu thuật trong trường hợp có phẫu thuật/thủ thuật;
-   Chỉ định và các kết quả cận lâm sàng (xét nghiệm máu, siêu âm, X-quang và các xét nghiệm tương tự khác);
-   Tóm tắt bệnh án;
-   Toa thuốc/Chỉ định tái khám sau xuất viện;
-   Báo cáo y khoa có thể hiện nguyên nhân bệnh lý (nếu có);

 • Bản gốc chứng từ thanh toán:

-   Hóa đơn tài chính theo quy định, biên lai, phiếu thu (nếu có);
-   Bảng kê chi tiết viện phí.        

Prudential có quyền yêu cầu cung cấp các giấy tờ, hoặc bằng chứng bổ sung khác nhằm tạo điều kiện để Prudential hoàn tất thủ tục thanh toán Quyền lợi bảo hiểm. Chi phí cho việc cung cấp các giấy tờ, bằng chứng bổ sung sẽ do Prudential chịu trách nhiệm chi trả theo hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ.

b) Đối với Quyền lợi tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu của Prudential) đã được điền đầy đủ, trung thực và chính xác; và

 • Bằng chứng về quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm của người nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm; và được nêu trong Quy tắc, Điều khoản này như giấy ủy quyền, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc văn bản khai nhận di sản, tùy từng trường hợp, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; và

 • Giấy chứng tử, giấy báo tử theo quy định của pháp luật; và

 • Các giấy tờ như Giấy ra viện, trích sao bệnh án nằm viện và (các) xét nghiệm liên quan theo chỉ định của bác sĩ, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật) liên quan trực tiếp đến hồ sơ điều trị của Bệnh viện nơi Người được bảo hiểm tử vong và các giấy tờ hoặc thông tin chẩn đoán, điều trị được ghi nhận trong các hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm; và

 • Các giấy tờ liên quan đến Tai nạn như biên bản Tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản điều tra, kết luận điều tra của cơ quan công an có thẩm quyền, nếu có, theo quy định của pháp luật; và

 • Bản gốc Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ và (các) thư xác nhận điều chỉnh hợp đồng, nếu có.