Thông tin các Quỹ đầu tư

Quỹ liên kết
đơn vị PRUlink

Nổi trội với danh mục Qũy liên kết đơn vị đa dạng và giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư linh hoạt, Prudential giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính vững vàng trước những bất trắc của cuộc sống.
Quỹ liên kết đơn vị PRUlink

Mục tiêu, chính sách quản lý đầu tư của quỹ

Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, bên cạnh các quyền lợi về bảo vệ Khách hàng còn có cơ hội đầu tư gia tăng tài sản hiệu quả với các Quỹ PRUlink. Quỹ PRUlink được thiết kế đa dạng với 7 quỹ cho phép Khách hàng chủ động chọn lựa tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của mình bao gồm:

Kết quả hoạt động của các quỹ PRUlink

Kết quả hoạt động của các Quỹ PRUlink là tỷ suất đầu tư thực tế của các Quỹ PRUlink dựa trên tỷ lệ thay đổi về giá đơn vị quỹ qua các năm.
Từ khi thành lập đến năm hiện tại

Năm

Quỹ PRUlink Cổ Phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink Tăng Trưởng

Quỹ PRUlink Cân Bằng

Quỹ PRUlink Bền Vững

Quỹ PRUlink Trái Phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink Bảo Toàn

2008 (*)

-45,3%

-31,5%

-20,7%

-9,2%

8,1%

5,6%

2009

65,8%

48,2%

34,7%

21,7%

4,1%

6,1%

2010

-12,0%

-5,4%

-0,6%

4,1%

10,8%

8,3%

2011

-19,7%

-12,2%

-6,3%

-0,2%

9,1%

13,6%

2012

23,3%

23,1%

22,0%

20,7%

18,4%

10,2%

2013

30,7%

25,7%

21,5%

17,3%

11,3%

5,1%

2014

17,5%

16,1%

14,9%

13,5%

11,7%

5,0%

2015

10,5%

8,7%

7,4%

6,1%

4,4%

3,5%

2016

13,8%

12,7%

11,6%

10,5%

8,7%

3,9%

2017

56,6%

42,0%

32,5%

23,3%

10,9%

4,0%

2018

-9,2%

-4,5%

-1,5%

1,4%

5,6%

4,7%

2019

9,8%

10,6%

11,0%

11,4%

12,2%

5,5%

2020

16,4%

16,0%

14,7%

12,5%

9,0%

5,6%

2021

40,0%

28,5%

20,8%

13,3%

3,0%

4,2%

2022

-23,8%

-17,6%

-13,3%

-8,9%

-2,0%

4,8%

Tỷ suất đầu tư thực tế bình quân 5 năm gần nhất (2018 – 2022)

Quỹ PRUlink Cổ Phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink Tăng Trưởng

Quỹ PRUlink Cân Bằng

Quỹ PRUlink Bền Vững

Quỹ PRUlink Trái Phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink Bảo Toàn

4,3%

5,3%

5,6%

5,6%

5,5%

5,0%

Lưu ý:

(*) Số liệu được tính kể từ ngày thành lập Quỹ đến hết 31/12/2008. Quỹ PRUlink Bảo toàn thành lập ngày 1/12/2008. Các Quỹ còn lại thành lập ngày 24/1/2008.

  • Kết quả hoạt động của các Quỹ PRUlink trong quá khứ dùng để tham khảo và không phải cơ sở để đảm bảo chắc chắn về kết quả hoạt động của các Quỹ PRUlink trong tương lai.

  • Tỷ suất đầu tư thực tế sẽ dựa trên giá đơn vị Quỹ của mỗi Quỹ theo công thức cụ thể như sau:

 = (Giá 1 đơn vị Quỹ tại ngày 31/12/200x-Giá 1 đơn vị Quỹ tại ngày 31/12/200x-1) / (Giá 1 đơn vị Quỹ tại ngày 31/12/200x-1) x 100%

Trò chuyện cùng chuyên gia về tình hình hoạt động các quỹ PRUlink

Cập nhật giá đơn vị Quỹ PRUlink

Prudential khuyến khích Khách hàng (1) thường xuyên xem giá đơn vị quỹ nhằm có những cập nhật về kết quả đầu tư và theo dõi thông tin hợp đồng trên PRUOnline, (2) đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro để có những lựa chọn quỹ phù hợp.

Giá đơn vị các quỹ PRUlink được tính vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần (“Ngày định giá”). Trường hợp ngày định giá trùng với ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật, Ngày định giá sẽ là ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ đó. Prudential định kỳ công bố giá đơn vị quỹ vào ngày làm việc ngay sau ngày định giá tại mục này và tại Cổng thông tin Khách hàng PRUOnline 

Quý Khách vui lòng tải ứng dụng PRUOnline trên App Store/ Google Play Store để:

  • Nhận được cập nhật giá trị quỹ hàng tuần
  • Quản lý quỹ như hoán đổi quỹ, thay đổi tỉ lệ đầu tư vào các quỹ, đầu tư thêm hay rút một phần giá trị quỹ