Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Áp dụng mới Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của Khách hàng

Nhằm chuẩn hóa quy trình khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của Khách hàng trước khi chọn Quỹ đầu tư, cũng như hỗ trợ các Anh/Chị Tư vấn viên thiết lập các kế hoạch tài chính cho Khách hàng hiệu quả và chính xác hơn, Công ty trân trọng thông báo điều chỉnh quy trình tạo Phiếu Khảo Sát Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro (RPQ) như sau:

  1. Quy trình thực hiện phiếu khảo sát sẽ không còn tách riêng như hiện tại mà Phiếu Khảo Sát Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro sẽ được tạo sau bước tạo Bảng Phân Tích Nhu Cầu Tài Chính và trước khi tạo Bảng minh họa.

  2. Quy định mới về việc lựa chọn Quỹ đầu tư dựa trên kết quả phân tích mức độ chấp nhận rủi ro của Khách hàng.

Khách hàng là Bên mua bảo hiểm < 65 tuổi

Khách hàng là Bên mua bảo hiểm >= 65 tuổi

  • Khách hàng có thể chọn (các) Quỹ đầu tư có mức độ rủi ro bằng hoặc thấp hơn kết quả phân loại rủi ro trên RPQ .

  • Khách hàng được chọn (các) Quỹ đầu tư có mức độ rủi ro cao hơn kết quả phân loại rủi ro trên RPQ và cần cung cấp thêm lý do chọn các Quỹ này cũng như xác nhận trên hệ thống PRUdaily.

  • Khách hàng chỉ có thể chọn (các) Quỹ đầu tư có mức độ rủi ro bằng hoặc thấp hơn kết quả phân loại rủi ro trên RPQ.

  • Khách hàng chỉ có thể chọn (các) Quỹ đầu tư có mức độ rủi ro bằng hoặc thấp hơn kết quả phân loại rủi ro trên RPQ.

Trường hợp đặc biệt

Nếu chọn câu trả lời 1 trong câu hỏi (e) trên RPQ, Khách hàng chỉ có thể chọn 2 Quỹ đầu tư sau: Prulink Bảo ToànPrulink Trái Phiếu VN.

Quy trình mới này sẽ được triển khai và áp dụng trên hệ thống PRUdaily kể từ ngày 16/05/2019. Tuy nhiên, để hỗ trợ đội ngũ kinh doanh, Công ty vẫn sẽ tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm kèm Bảng minh họa cũ và RPQ đến hết ngày 16/06/2019. Sau thời hạn nêu trên tất cả Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm phải được thực hiện theo quy trình mới.

Lưu ý: Tư vấn viên cần hoàn thành Khóa học bắt buộc về quy trình mới tạo RPQ đến hết ngày 31.07.2019 để tiếp tục tạo Bảng minh họa sản phẩm PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT trên hệ thống PRUdaily. Chi tiết khóa học cho từng kênh sẽ được cập nhật từ Phòng Huấn Luyện của Prudential. 

Vui lòng tham khảo Bảng minh họa đã bao gồm Phiếu Khảo Sát Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro theo quy trình mới và Hướng dẫn chi tiết quy trình nhập thông tin trên PRUdaily theo tài liệu đính kèm