Tìm hiểu về Prudential Việt Nam

Báo cáo tài chính

Tham khảo Báo cáo tài chính được cập nhật hàng năm của Prudential Việt Nam.
Báo cáo tài chính hằng năm của Prudential Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2020

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2020

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về

 

Báo cáo tài chính năm 2019

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2019

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về

Báo cáo tài chính năm 2018

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2018

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về

Báo cáo tài chính năm 2017

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2017

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về