Tìm hiểu về Prudential Việt Nam

Báo cáo tài chính

Được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ năm 2023.
Báo cáo tài chính hằng năm của Prudential Việt Nam

Danh sách báo cáo tài chính theo năm

Báo cáo tài chính năm 2023

 

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023

Tải về

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính riêng 2023

Tải về

 

Báo cáo tài chính năm 2022

 

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2022

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính riêng 2022

Tải về

 

Báo cáo tài chính năm 2021

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2021

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính riêng 2021

Tải về

Báo cáo tài chính năm 2020

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2020

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính riêng 2020

Tải về

 

Báo cáo tài chính năm 2019

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2019

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính riêng 2019

Tải về

Báo cáo tài chính năm 2018

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2018

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính riêng 2018

Tải về

Báo cáo tài chính năm 2017

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính 2017

Tải về

Báo cáo của kiểm toán độc lập

Tải về

Prudential Việt Nam - Báo cáo tài chính riêng 2017

Tải về