Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Thay đổi Định kỳ Định giá đơn vị quỹ PRUlink từ ngày 05/01/2019

Nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian chờ xác nhận các giao dịch liên quan đến các quỹ PRUlink, gia tăng tính linh hoạt cho khách hàng khi quản lý quỹ, Prudential trân trọng thông báo, kể từ ngày 05/01/2019 (*), Định kỳ định giá đơn vị quỹ PRUlink được thay đổi như sau: 

  • Giá đơn vị quỹ PRUlink (**) được tính và công bố 2 lần/tuần thay vì 1 lần/tuần như trước đây.

  • Giá đơn vị quỹ PRUlink sẽ được công bố vào thứ hai và thứ năm hàng tuần, tại website Prudential và Cổng thông tin Khách hàng PRUonline

Theo đó, các hồ sơ, yêu cầu hợp lệ (***) của quý khách liên quan đến sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị bao gồm: phát hành hợp đồng, đóng phí định kỳ, đầu tư thêm, hoán đổi quỹ, rút một phần giá trị quỹ, hủy hợp đồng sau 21 ngày cân nhắc sẽ được áp dụng giá đơn vị quỹ theo quy định sau:

  • Các hồ sơ, yêu cầu hợp lệ Prudential nhận được trước 17:00 ngày thứ ba sẽ áp dụng giá đơn vị quỹ công bố vào thứ năm.

  • Các hồ sơ, yêu cầu hợp lệ Prudential nhận được trước 17:00 ngày thứ năm sẽ áp dụng giá đơn vị quỹ công bố vào thứ hai tuần tiếp theo.

Với sự thay đổi này, chúng tôi hy vọng có thể giúp Quý khách luôn được cập nhật thông tin giá đơn vị quỹ kịp thời và quản lý quỹ hiệu quả hơn.

(*) Ngày định giá đầu tiên theo định kỳ định giá mới là ngày 09/01/2019 và giá đơn vị quỹ sẽ được công bố vào thứ năm 10/01/2019 (áp dụng cho các hồ sơ, yêu cầu hợp lệ Prudential nhận được từ ngày 05/01/2019 đến 17:00 ngày 08/01/2019)

(**) Giá đơn vị quỹ là Giá trị tài sản ròng của 1 đơn vị quỹ được xác định bằng tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ, bao gồm các khoản nợ, các nghĩa vụ thanh toán của quỹ chia cho tổng số đơn vị quỹ tính đến ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần theo xác nhận của Ngân hàng Standard Charter Bank Việt Nam.

(***) Hồ sơ, yêu cầu hợp lệ là các hồ sơ, yêu cầu Khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, chữ ký hợp lệ và đóng đủ phí bổ sung (nếu có).

Vui lòng xem chi tiết Giá đơn vị quỹ được cập nhật tại đây.