Phát triển cộng đồng bền vững

Sống khỏe

Prudential cam kết hành động vì một cộng đồng người Việt khỏe mạnh hơn. Các dự án khích lệ cộng đồng hướng tới phong cách sống xanh – sạch – khỏe đã, đang và sẽ được Prudential dành nhiều nguồn lực ưu tiên triển khai.
alt

Các chương trình của Prudential