Trách nhiệm xã hội

An toàn

Mang lại điều kiện sống an toàn hơn cho người dân, đặc biệt là trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn là giá trị cốt lõi mà Prudential luôn lồng ghép vào các dự án hỗ trợ cộng đồng do công ty tài trợ và trực tiếp triển khai cùng đối tác.
Image alt

Các chương trình của Prudential