Phát triển cộng đồng bền vững

An toàn

Mang lại điều kiện sống an toàn hơn cho người dân, đặc biệt là trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn là giá trị cốt lõi mà Prudential luôn lồng ghép vào các dự án đầu tư phát triển cộng đồng bền vững.
Image alt

Tổng kết dự án “Đến trường an toàn” năm học 2021-2022

Các chương trình của Prudential