Tài liệu và biểu mẫu tham khảo

Lưu ý: Các biểu mẫu được mô tả trên trang thông tin này chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Các tài liệu minh họa, biểu phí và biểu mẫu thực tế sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm liên quan, đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

BIỂU MẪU CHUNG

Mẫu 15 Tải về
Trang bổ sung mẫu 15  Tải về
Mẫu 17  Tải về
Mẫu 18  Tải về
Mẫu 19B  Tải về
Phú An Tâm Tích Lộc Tải về
Phú An Tín  Tải về
Phú Bảo Tín An Gia  Tải về
Phú Bảo Tín Hưng Gia  Tải về
Phú Bảo Tín Nhóm  Tải về
Phiếu yêu cầu rút trước Bảo tức tích luỹ Tải về
Phiếu yêu cầu khôi phục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Tải về 
Phiếu yêu cầu điều chỉnh bổ sung người thụ hưởng Tải về 
Phiếu yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Tải về 
Phiếu yêu cầu dành cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị  Tải về
Phiếu yêu cầu dành cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung Tải về
Phiếu yêu cầu điều chỉnh hồ sơ yêu cầu bảo hiểm Tải về
Phiếu yêu cầu khôi phục hồ sơ yêu cầu bảo hiểm Tải về 
Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ Tải về
Phiếu yêu cầu điều chỉnh bổ sung thông tin KH PS04 Tải về
Phiếu yêu cầu điều chỉnh HĐ BHNT qua 21 ngày cân nhắc PS05 Tải về
Phiếu yêu cầu thay đổi chữ ký mẫu PS09 Tải về
Phiếu đề nghị đứng tên BMBH PS12 Tải về
Phiếu yêu cầu điều chỉnh HĐ - hủy HĐ trong thời gian cân nhắc 21 ngày Tải về
Giấy xác nhận (chứng thực Cơ quan có thẩm quyền v/v đăng ký chữ ký mẫu, chuyển nhượng, chuyển tiền) Tải về
Giấy cam kết (v/v Người đại diện thừa kế HĐ BHNT) Tải về
Tường trình quan hệ nhân thân Tải về
Văn bản thỏa thuận cử người nhận - đứng tên Bên mua Bảo hiểm Tải về
Phiếu yêu cầu phân bổ phí bảo hiểm (dành cho PRU-Đầu Tư Linh Hoạt) Tải về

MẪU DÙNG RIÊNG (SẢN PHẨM CHÍNH)

Ấn phẩm quảng cáo  Tải về
Biểu phí Tải về
Quy tắc, Điều khoản sản phẩm PRU-AN VUI Kế hoạch Phổ thông Tải về
Quy tắc, Điều khoản sản phẩm PRU-AN VUI Kế hoạch Tiết kiệm Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Ấn phẩm quảng cáo  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm  Tải về
Biểu phí Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh lý nghiêm trọng  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm miễn đóng phí chết và tàn tật do tai nạn mở rộng  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Ấn phẩm quảng cáo  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm  Tải về
Biểu phí Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh lý nghiêm trọng  Tải về
Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm miễn đóng phí chết và tàn tật do tai nạn mở rộng  Tải về

 

Quy tắc điều khoản Tải về
Bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm  Tải về
Ấn phẩm quảng cáo  Tải về
Biểu phí  Tải về

 

Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu Phí Tải về
Những lưu ý đối với quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm  Tải về
Phụ lục BẢO HIỂM TỬ VONG  Tải về
Phụ lục BẢO HIỂM CHẾT VÀ TÀN TẬT DO TAI NẠN MỞ RỘNG  Tải về
Phụ lục BẢO HIỂM CHẾT DO TAI NẠN  Tải về
Phụ lục BẢO HIỂM BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG  Tải về
Phụ lục BẢO HIỂM TỪ BỎ THU PHÍ BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG  Tải về
Phụ lục BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE  Tải về
Bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm  Tải về
Ấn phẩm quảng cáo  Tải về
Phiếu yêu cầu dành cho hd bảo hiểm PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT  Tải về
Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Phiếu yêu cầu chỉ định quyền lợi bảo hiểm  Tải về
Ấn phẩm quảng cáo Tải về
Bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Ấn phẩm quảng cáo Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Ấn phẩm quảng cáo Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Phụ lục Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Phiếu yêu cầu dành cho hợp đồng bảo hiểm BẢO GIA ĐẦU TƯ/BẢO GIA THỊNH VƯỢNG  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Phương pháp tính tỷ lệ phí bảo hiểm  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Phương pháp tính tỷ lệ phí bảo hiểm  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Phương pháp tính tỷ lệ phí bảo hiểm  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi - Vay thế chấp  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi - Vay tín chấp Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Phương pháp tính tỷ lệ phí bảo hiểm  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Phương pháp tính tỷ lệ phí bảo hiểm  Tải về
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Ấn phẩm quảng cáo  Tải về
Phương pháp tính tỷ lệ phí bảo hiểm  
Bảng minh họa quyền lợi  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về

MẪU DÙNG RIÊNG (SẢN PHẨM BỔ TRỢ)

Quy tắc, Điều khoản sản phẩm  Tải về
Tải ấn phẩm quảng cáo  Tải về
Biểu phí sản phẩm  Tải về

 

Quy tắc điều khoản và biểu phí Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Quy tắc điều khoản Tải về
Biểu phí  Tải về
Back to Top